Visa allt om Hjortensbergs Blommor AB
Visa allt om Hjortensbergs Blommor AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 3 059 2 877 2 602 1 818 1 342 1 573 2 815 2 870 2 897 2 915
Övrig omsättning 247 251 146 - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -52 16 79 95 70 -162 30 -25 -65 87
Resultat efter finansnetto -56 16 79 91 63 -139 27 -28 -68 81
Årets resultat -56 16 79 91 63 -139 27 -28 -68 81
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 11 14 18 28 31 32 29 38 34 32
Omsättningstillgångar 272 330 360 296 207 214 210 271 375 452
Tillgångar 283 344 377 324 238 246 239 309 409 484
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 32 88 184 105 14 -49 -85 -112 -83 -15
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 43 44 142 15 0 0 0
Kortfristiga skulder 251 256 193 175 179 153 310 421 493 499
Skulder och eget kapital 283 344 377 324 238 246 239 309 409 484
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - - 0 148 102 112 112
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 451 520 163 140 312 429 574 558 484
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - - - -
Sociala kostnader - 160 161 63 57 122 218 256 267 221
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 3 306 3 128 2 748 1 818 1 342 1 573 2 815 2 870 2 897 2 915
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 4 3 4 2 1 2 3 3 3 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 765 959 651 909 1 342 787 938 957 966 1 458
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 271 237 174 136 202 222 267 311 314 412
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -48 25 82 98 72 -160 30 -25 -65 89
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 6,33% 10,57% 43,12% 35,47% -14,69% -44,12% -1,92% -0,93% -0,62% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -18,37% 4,65% 20,95% 29,32% 29,41% -52,85% 13,39% -8,09% -15,65% 18,39%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -1,70% 0,56% 3,04% 5,23% 5,22% -8,26% 1,14% -0,87% -2,21% 3,05%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 46,62% 54,64% 52,57% 46,64% 48,14% 46,28% 53,18% 50,35% 49,40% 51,22%
Rörelsekapital/omsättning 0,69% 2,57% 6,42% 6,66% 2,09% 3,88% -3,55% -5,23% -4,07% -1,61%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 11,31% 25,58% 48,81% 32,41% 5,88% -19,92% -35,56% -36,25% -20,29% -3,10%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 91,63% 112,89% 164,25% 151,43% 103,91% 123,53% 56,45% 54,63% 61,87% 82,77%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...