Visa allt om V.K. Mekaniska Aktiebolag
Visa allt om V.K. Mekaniska Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 22 807 19 669 23 169 31 158 23 922 24 496 19 591 21 976 34 540 32 581
Övrig omsättning 127 47 270 625 123 152 48 70 - 167
Rörelseresultat (EBIT) 270 597 1 297 1 925 1 978 2 574 1 447 2 024 2 355 2 223
Resultat efter finansnetto 271 599 1 295 1 922 1 979 2 533 1 409 1 985 2 295 2 154
Årets resultat 418 682 991 1 231 1 024 1 455 753 1 093 1 423 301
Balansräkningar (tkr)
2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 527 1 563 1 553 1 207 1 288 1 166 1 273 1 237 1 654 974
Omsättningstillgångar 10 692 10 804 10 253 10 675 10 693 9 872 8 320 7 999 7 790 6 420
Tillgångar 12 219 12 367 11 806 11 882 11 981 11 037 9 593 9 235 9 444 7 394
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 6 674 6 256 5 574 4 584 5 853 4 828 3 926 3 173 2 081 1 378
Obeskattade reserver 2 892 3 168 3 450 3 434 3 110 2 545 2 017 1 660 1 176 874
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 139 0 75 225 375 525 0
Kortfristiga skulder 2 652 2 943 2 782 3 725 3 018 3 588 3 425 4 027 5 663 5 143
Skulder och eget kapital 12 219 12 367 11 806 11 882 11 981 11 037 9 593 9 235 9 444 7 394
Löner & utdelning (tkr)
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - 0 - - 0 519 302 396 470
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 5 608 6 079 7 979 5 699 5 566 4 510 4 549 5 606 5 379
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 2 248 2 331 2 905 1 961 2 160 2 084 2 247 2 525 2 934
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 500 0 0 0 0 0
Omsättning 22 934 19 716 23 439 31 783 24 045 24 648 19 639 22 046 34 540 32 748
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 15 15 16 17 16 17 17 16 19 19
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 520 1 311 1 448 1 833 1 495 1 441 1 152 1 374 1 818 1 715
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 544 553 548 678 509 464 428 453 464 469
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 616 933 1 598 2 264 2 209 2 827 1 693 2 252 2 591 2 443
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 15,95% -15,11% -25,64% - -2,34% 25,04% -10,85% -36,38% 6,01% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 2,23% 4,84% 11,01% 16,23% 16,62% 23,37% 15,08% 21,93% 25,04% 30,13%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 1,19% 3,05% 5,61% 6,19% 8,32% 10,53% 7,39% 9,21% 6,85% 6,84%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 59,02% 66,90% 61,12% 61,73% 60,70% 61,48% 55,90% 61,09% 46,75% 48,24%
Rörelsekapital/omsättning 35,25% 39,97% 32,25% 22,31% 32,08% 25,65% 24,99% 18,07% 6,16% 3,92%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 73,08% 70,57% 70,01% 61,12% 67,98% 60,74% 56,42% 47,61% 31,00% 27,15%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 188,05% 151,04% 159,38% 98,66% 169,68% 124,83% 83,01% 115,50% 79,76% 67,92%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2014 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...