Visa allt om Thure Janssons Åkeri i Filipstad Aktiebolag
Visa allt om Thure Janssons Åkeri i Filipstad Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 2 784 2 784 2 752 2 726 2 785 2 838 2 617 2 704 3 181 2 933
Övrig omsättning 8 - - - - - 14 34 14 14
Rörelseresultat (EBIT) 143 20 93 -9 -125 -22 -145 -45 106 -73
Resultat efter finansnetto 141 18 91 -12 -127 -34 -156 -62 63 -112
Årets resultat 115 18 91 -12 -128 -34 -39 0 2 6
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 14 24 33 47 103 309 615 923 1 233 1 369
Omsättningstillgångar 1 089 900 918 834 745 719 602 592 579 651
Tillgångar 1 103 923 952 880 848 1 028 1 216 1 515 1 812 2 020
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 593 478 460 369 381 509 543 581 581 629
Obeskattade reserver 15 0 0 0 0 0 0 117 180 125
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 143 286 429 571
Kortfristiga skulder 494 445 491 511 467 519 531 531 622 694
Skulder och eget kapital 1 103 923 952 880 848 1 028 1 216 1 515 1 812 2 020
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - 305 298 291 316 276 295 242 228 269
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 824 810 78 790 740 715 747 961 985
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 396 339 374 350 348 352 393 459 508
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50
Omsättning 2 792 2 784 2 752 2 726 2 785 2 838 2 631 2 738 3 195 2 947
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 696 696 688 682 696 710 654 676 636 587
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 391 386 368 364 367 345 344 348 333 356
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 152 29 130 47 81 285 164 265 413 213
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 0,00% 1,16% 0,95% -2,12% -1,87% 8,44% -3,22% -15,00% 8,46% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 12,96% 2,17% 9,87% -0,80% -14,15% -2,04% -11,92% -2,97% 6,02% -3,42%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 5,14% 0,72% 3,42% -0,26% -4,31% -0,74% -5,54% -1,66% 3,43% -2,35%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 68,00% 63,47% 66,24% 61,37% 62,01% 66,07% 64,42% 66,75% 70,23% 72,28%
Rörelsekapital/omsättning 21,37% 16,34% 15,52% 11,85% 9,98% 7,05% 2,71% 2,26% -1,35% -1,47%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 54,82% 51,79% 48,32% 41,93% 44,93% 49,51% 44,65% 44,04% 39,22% 35,59%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 220,45% 202,25% 186,97% 163,21% 159,53% 138,54% 113,37% 111,49% 93,09% 93,80%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...