Visa allt om Sundsvalls Expressbyrå Aktiebolag
Visa allt om Sundsvalls Expressbyrå Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 152 953 143 078 117 648 134 468 119 769 107 543 119 661 140 843 131 573 132 663
Övrig omsättning 1 565 2 887 3 367 1 503 2 149 2 069 2 505 1 245 1 135 182
Rörelseresultat (EBIT) 1 750 1 654 559 8 168 3 024 -1 101 3 840 6 573 4 408 7 708
Resultat efter finansnetto 1 446 1 262 15 7 417 2 292 -1 815 3 177 5 116 3 406 7 069
Årets resultat 1 202 1 634 1 150 4 295 10 12 1 274 2 260 1 772 4 183
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 39 187 35 603 36 141 36 869 43 044 43 682 41 093 42 752 37 623 33 765
Omsättningstillgångar 36 517 36 143 30 760 31 332 31 713 24 138 25 787 30 347 29 267 35 344
Tillgångar 75 704 71 746 66 901 68 201 74 757 67 820 66 880 73 099 66 890 69 109
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 10 580 11 178 9 544 12 395 8 100 8 089 8 077 7 303 5 218 6 598
Obeskattade reserver 15 166 15 398 16 574 18 071 16 790 14 570 15 920 14 596 12 668 11 764
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 15 616 13 609 16 062 9 477 20 392 17 679 15 929 21 037 18 531 19 763
Kortfristiga skulder 34 342 31 561 24 721 28 258 29 475 27 482 26 954 30 163 30 473 30 986
Skulder och eget kapital 75 704 71 746 66 901 68 201 74 757 67 820 66 880 73 099 66 890 69 109
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 249 509 591 331 656
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 325
Löner till övriga anställda 58 124 53 875 40 286 42 489 41 135 39 063 42 307 48 276 43 548 42 196
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 20 438 17 361 13 813 13 705 14 016 13 326 14 505 16 957 16 241 15 645
Utdelning till aktieägare 6 000 1 800 0 4 000 0 0 550 500 0 2 600
Omsättning 154 518 145 965 121 015 135 971 121 918 109 612 122 166 142 088 132 708 132 845
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 167 159 133 135 113 110 145 169 169 167
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 916 900 885 996 1 060 978 825 833 779 794
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 476 451 411 416 490 486 398 392 356 351
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 9 517 9 741 8 706 17 176 12 036 7 431 11 940 14 265 11 927 14 343
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 6,90% 21,62% -12,51% 12,27% 11,37% -10,13% -15,04% 7,05% -0,82% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 2,32% 2,31% 0,96% 12,11% 4,19% -1,34% 5,78% 9,15% 6,85% 11,21%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 1,15% 1,16% 0,54% 6,14% 2,62% -0,85% 3,23% 4,75% 3,48% 5,84%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 65,40% 64,43% 61,35% 63,20% 100,00% 63,80% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 1,42% 3,20% 5,13% 2,29% 1,87% -3,11% -0,98% 0,13% -0,92% 3,29%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 29,60% 32,32% 33,59% 37,70% 27,39% 27,76% 29,62% 24,37% 21,44% 21,80%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 105,99% 114,13% 123,93% 110,44% 106,73% 86,91% 94,33% 99,27% 94,94% 113,02%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...