Visa allt om Eliassons Segelmakeri och Båtkapell Aktiebolag
Visa allt om Eliassons Segelmakeri och Båtkapell Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 5 364 5 311 5 303 4 558 5 618 6 314 7 203 5 619 8 192 9 174
Övrig omsättning 54 107 - - 33 - 103 139 144 192
Rörelseresultat (EBIT) 425 96 303 -573 -539 -703 -343 -199 1 071 1 017
Resultat efter finansnetto 421 87 276 -597 -548 -693 -327 -199 1 122 1 058
Årets resultat 421 87 276 -597 -548 -316 5 4 590 564
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 18 28 70 97 80 179 329 452 607 281
Omsättningstillgångar 1 451 1 255 1 283 1 134 1 320 1 827 2 663 2 768 3 211 3 643
Tillgångar 1 469 1 283 1 353 1 232 1 399 2 006 2 993 3 220 3 818 3 923
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 750 409 322 8 487 1 036 1 352 1 346 1 343 1 303
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 377 719 934 645
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 719 874 1 031 1 223 912 970 1 264 1 154 1 541 1 976
Skulder och eget kapital 1 469 1 283 1 353 1 232 1 399 2 006 2 993 3 220 3 818 3 923
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - 0 - - 0 - 259 203 326 335
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 1 683 1 736 1 733 1 888 2 227 2 426 2 046 1 513 1 938 2 062
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - - 0
Sociala kostnader 571 681 657 745 864 967 847 696 884 954
Utdelning till aktieägare 200 80 0 0 0 0 0 0 0 550
Omsättning 5 418 5 418 5 303 4 558 5 651 6 314 7 306 5 758 8 336 9 366
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 7 7 7 7 8 9 9 5 9 8
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 766 759 758 651 702 702 800 1 124 910 1 147
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 331 351 315 381 396 385 361 493 355 426
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 435 117 331 -545 -481 -553 -178 -23 1 257 1 099
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 1,00% 0,15% 16,34% -18,87% -11,02% -12,34% 28,19% -31,41% -10,70% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 28,93% 7,95% 22,54% -45,86% -37,74% -34,30% -10,83% -5,99% 29,57% 27,07%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 7,92% 1,92% 5,75% -12,40% -9,40% -10,90% -4,50% -3,43% 13,78% 11,58%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 73,83% 69,87% 72,15% 74,95% 73,37% 69,50% 61,59% 66,76% 72,52% 64,24%
Rörelsekapital/omsättning 13,65% 7,17% 4,75% -1,95% 7,26% 13,57% 19,42% 28,72% 20,39% 18,17%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 51,06% 31,88% 23,80% 0,65% 34,81% 51,65% 54,46% 58,26% 52,79% 45,05%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 104,31% 71,85% 55,38% 31,64% 72,48% 118,97% 151,42% 163,34% 145,36% 133,70%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...