Visa allt om Motorfirman Lennart Appelqvist Aktiebolag
Visa allt om Motorfirman Lennart Appelqvist Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 10 078 9 697 10 369 7 859 8 030 7 643 6 230 6 770 5 404 6 385
Övrig omsättning 23 37 24 7 3 7 26 3 4 16
Rörelseresultat (EBIT) 230 180 69 209 137 175 59 57 77 49
Resultat efter finansnetto 222 162 52 181 105 154 28 30 30 22
Årets resultat 161 84 38 132 80 75 19 23 26 14
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 36 45 0 0 0 135 8 21 55 86
Omsättningstillgångar 1 671 1 462 1 586 1 707 1 802 1 418 1 522 1 440 1 443 1 257
Tillgångar 1 708 1 507 1 586 1 707 1 802 1 553 1 530 1 461 1 498 1 343
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 590 430 346 386 254 274 299 280 257 232
Obeskattade reserver 137 130 77 77 77 83 33 33 35 42
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 13 146 44 90 108 264 126 174 219 244
Kortfristiga skulder 967 803 1 119 1 154 1 363 932 1 071 973 986 826
Skulder och eget kapital 1 708 1 507 1 586 1 707 1 802 1 553 1 530 1 461 1 498 1 343
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - - - 0 - 592 492 480 480 480
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 112 - - - -
Löner till övriga anställda 917 893 811 658 718 131 42 36 20 20
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 268 267 239 186 233 232 195 191 190 166
Utdelning till aktieägare 300 0 0 78 0 100 100 0 0 0
Omsättning 10 101 9 734 10 393 7 866 8 033 7 650 6 256 6 773 5 408 6 401
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 359 3 232 3 456 2 620 2 677 2 548 3 115 3 385 2 702 3 193
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 395 390 354 288 318 319 367 354 346 334
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 239 180 69 209 137 212 73 71 108 80
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 3,93% -6,48% 31,94% -2,13% 5,06% 22,68% -7,98% 25,28% -15,36% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 13,47% 11,94% 4,35% 12,24% 7,60% 11,46% 3,86% 4,31% 5,21% 3,87%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 2,28% 1,86% 0,67% 2,66% 1,71% 2,33% 0,95% 0,93% 1,44% 0,81%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 19,35% 19,19% 16,28% 19,85% 19,41% 21,08% 20,14% 17,87% 22,04% 17,71%
Rörelsekapital/omsättning 6,99% 6,80% 4,50% 7,04% 5,47% 6,36% 7,24% 6,90% 8,46% 6,75%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 40,80% 35,26% 25,60% 25,94% 17,24% 21,58% 21,13% 20,79% 18,84% 19,53%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 52,33% 28,27% 25,11% 29,90% 25,31% 54,18% 40,24% 29,29% 32,15% 34,38%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...