Visa allt om Kinnarps Holding AB

Koncernredovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2020-08 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08
Nettoomsättning 3 545 482 3 955 043 4 215 019 4 037 832 3 813 401 3 812 475 3 570 963 3 798 732 4 268 297 4 058 849
Övrig omsättning 109 337 118 230 105 718 99 160 104 562 118 208 90 887 82 179 86 636 95 715
Rörelseresultat (EBIT) 125 927 215 401 197 455 95 746 38 823 68 170 -141 847 87 249 59 103 18 781
Resultat efter finansnetto 131 035 230 568 221 177 96 837 32 899 82 596 -143 743 72 122 10 998 294
Årets resultat 127 224 172 341 134 346 34 849 18 319 49 788 -147 080 47 715 -13 737 -61 227
Balansräkningar (tkr)
2020-08 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 351 162 1 308 516 1 359 997 1 340 827 1 337 058 1 348 940 1 391 890 1 420 932 1 500 850 1 674 412
Omsättningstillgångar 1 240 968 1 439 259 1 324 988 1 201 384 1 185 535 1 280 813 1 243 013 1 350 173 1 625 736 1 640 237
Tillgångar 2 592 130 2 747 775 2 684 985 2 542 212 2 522 594 2 629 753 2 634 903 2 771 104 3 126 586 3 314 649
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 698 469 1 638 444 1 486 812 1 301 606 1 300 879 1 298 279 1 253 029 1 383 746 1 339 894 1 387 951
Minoritetsintressen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 118 538 126 723 111 672 79 894 80 045 181 572 173 718 64 337 68 434 55 787
Långfristiga skulder 192 677 226 533 271 640 331 187 373 422 450 887 445 040 478 001 478 798 578 556
Kortfristiga skulder 582 445 756 075 814 861 829 525 768 247 699 014 763 115 845 020 1 239 460 1 292 355
Skulder och eget kapital 2 592 130 2 747 775 2 684 985 2 542 212 2 522 594 2 629 753 2 634 903 2 771 104 3 126 586 3 314 649
Löner & utdelning (tkr)
2020-08
2019-08
2018-08
2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
Löner till styrelse & VD 26 670 31 442 32 003 37 617 35 897 28 152 30 781 28 290 1 013 37 659
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 - - - - - - -
Löner till övriga anställda 873 874 914 206 936 787 933 189 919 865 937 298 937 176 942 132 947 983 970 308
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - - - -
Sociala kostnader 286 551 296 812 315 961 317 467 309 833 283 841 297 402 294 631 288 920 293 458
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 3 654 819 4 073 273 4 320 737 4 136 992 3 917 963 3 930 683 3 661 850 3 880 911 4 354 933 4 154 564
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 970 2 042 2 148 2 279 2 280 2 306 2 423 2 504 2 511 2 639
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 800 1 937 1 962 1 772 1 673 1 653 1 474 1 517 1 700 1 538
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 637 661 678 618 590 587 560 519 531 518
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 237 544 319 058 302 118 192 967 133 581 168 715 -37 116 215 108 245 199 212 983
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -10,36% -6,17% 4,39% 5,89% 0,02% 6,76% -6,00% -11,00% 5,16% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 5,28% 8,44% 8,36% 4,16% 1,73% 3,66% -4,03% 3,45% 2,41% 0,98%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 3,86% 5,87% 5,33% 2,62% 1,15% 2,53% -2,97% 2,52% 1,76% 0,80%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 55,65% 54,49% 54,52% 52,91% 53,74% 54,94% 56,14% 60,82% 58,47% 57,91%
Rörelsekapital/omsättning 18,57% 17,27% 12,10% 9,21% 10,94% 15,26% 13,44% 13,30% 9,05% 8,57%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 65,52% 59,63% 55,38% 51,20% 51,57% 49,37% 47,56% 49,93% 42,85% 41,87%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 152,52% 140,66% 120,23% 96,17% 101,43% 122,47% 111,24% 112,09% 98,51% 92,53%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2020-08 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08
Nettoomsättning 74 442 71 977 69 368 66 772 65 151 63 902 63 222 27 288 26 947 27 827
Övrig omsättning 426 1 320 3 740 1 212 1 210 1 241 2 168 52 4 0
Rörelseresultat (EBIT) 26 290 24 809 17 206 10 596 15 810 13 064 13 766 2 691 3 740 -7 468
Resultat efter finansnetto 3 800 20 618 -82 747 -31 404 -166 880 -81 332 -17 302 -19 790 -19 067 -128 576
Årets resultat -8 463 40 674 42 753 17 496 -158 228 -79 682 -16 958 -12 777 -14 330 -119 479
Balansräkningar (tkr)
2020-08 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 512 209 1 494 517 1 490 197 1 485 321 1 406 784 1 526 904 1 499 967 1 566 882 1 563 287 1 581 974
Omsättningstillgångar 431 940 412 081 463 778 366 413 424 919 473 148 484 919 369 142 36 141 26 151
Tillgångar 1 944 149 1 906 598 1 953 976 1 851 733 1 831 702 2 000 052 1 984 886 1 936 024 1 599 427 1 608 124
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 030 003 1 053 586 1 035 593 992 840 1 005 584 1 171 372 1 240 036 1 276 707 1 305 003 1 319 332
Obeskattade reserver 129 713 123 509 104 546 47 149 22 738 12 520 9 331 15 225 24 096 30 460
Avsättningar (tkr) 19 419 17 288 13 277 12 109 11 011 9 771 6 700 6 711 7 709 8 012
Långfristiga skulder 188 782 222 154 268 099 328 054 370 514 448 030 288 915 326 087 0 0
Kortfristiga skulder 576 233 490 061 532 461 471 582 421 856 358 359 439 903 311 295 262 620 250 320
Skulder och eget kapital 1 944 149 1 906 598 1 953 976 1 851 733 1 831 702 2 000 052 1 984 886 1 936 024 1 599 427 1 608 124
Löner & utdelning (tkr)
2020-08
2019-08
2018-08
2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
Löner till styrelse & VD 2 075 1 975 1 792 1 693 1 898 1 904 1 839 1 606 774 785
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 126 238 272 364 187 113 48 266 239 109
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 - - - - - - - -
Sociala kostnader 817 926 885 882 1 048 633 645 636 282 254
Utdelning till aktieägare 0 15 120 0 0 30 240 7 560 0 7 560 7 560 0
Omsättning 74 868 73 297 73 108 67 984 66 361 65 143 65 390 27 340 26 951 27 827
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 - 2 2 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 37 221 - 34 684 33 386 65 151 63 902 63 222 27 288 26 947 27 827
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 1 540 - 1 530 1 497 3 317 2 668 2 598 2 600 1 332 1 165
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 38 549 36 822 28 298 21 139 25 467 24 625 29 514 21 779 22 880 13 135
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 3,42% 3,76% 3,89% 2,49% 1,95% 1,08% 131,68% 1,27% -3,16% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 1,57% 1,51% -3,76% -1,18% -8,51% -3,49% -0,30% -0,57% -0,94% -0,31%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 41,10% 39,96% -105,81% -32,74% -239,39% -109,10% -9,34% -40,52% -55,63% -17,88%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -193,83% -108,34% -99,01% -157,50% 4,70% 179,63% 71,20% 211,99% -840,46% -805,58%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 58,18% 60,31% 57,17% 55,60% 55,87% 59,06% 62,84% 66,52% 82,70% 83,44%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 74,63% 83,57% 86,64% 77,19% 100,16% 131,37% 109,75% 118,25% 13,36% 10,03%

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...