Visa allt om Laurin Shipping Aktiebolag
Visa allt om Laurin Shipping Aktiebolag

Koncernredovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 106 776 99 804 84 101 88 294 108 235 101 016 104 725 111 474 103 271 95 961
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 15 030 12 695 6 363 666 3 510 2 516 3 335 5 190 -225 1 203
Resultat efter finansnetto 15 002 12 669 6 413 699 3 539 2 537 3 234 5 312 391 1 023
Årets resultat 11 602 9 821 5 005 670 5 167 -732 2 294 4 052 35 845
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 6 718 6 406 6 698 6 591 6 031 5 906 5 506 5 813 7 670 8 639
Omsättningstillgångar 26 700 22 316 17 096 12 563 14 081 9 653 16 236 15 744 14 435 12 449
Tillgångar 33 418 28 722 23 794 19 154 20 112 15 559 21 742 21 557 22 105 21 088
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 15 698 13 370 7 672 2 830 4 554 1 794 4 627 4 706 717 805
Minoritetsintressen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 68 0 0 0 107 150 15 49
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 411 340
Kortfristiga skulder 17 721 15 352 16 054 16 282 15 375 13 641 17 008 16 701 20 963 19 894
Skulder och eget kapital 33 418 28 722 23 794 19 154 20 112 15 559 21 742 21 557 22 105 21 088
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 6 041 - 3 283 3 155 3 099 3 093 3 390 5 137 4 905 5 959
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 0 0 - - - - -
Löner till övriga anställda 57 516 59 930 51 481 59 563 70 968 67 325 66 882 66 544 68 734 62 119
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 0 0 - - - - -
Sociala kostnader 13 889 11 912 10 362 11 318 11 208 11 304 11 077 11 976 11 778 10 825
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 106 776 99 804 84 101 88 294 108 235 101 016 104 725 111 474 103 271 95 961
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 77 78 79 83 107 110 107 102 104 107
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 387 1 280 1 065 1 064 1 012 918 979 1 093 993 897
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 1 031 967 852 913 843 784 811 909 872 784
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 15 551 13 234 6 849 1 136 4 114 3 104 3 942 5 954 499 1 806
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 6,99% 18,67% -4,75% -18,42% 7,15% -3,54% -6,05% 7,94% 7,62% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 45,00% 44,26% 26,96% 3,73% 17,98% 16,40% 15,35% 25,59% 1,79% 5,98%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 14,08% 12,74% 7,63% 0,81% 3,34% 2,53% 3,19% 4,95% 0,38% 1,31%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 8,41% 6,98% 1,24% -4,21% -1,20% -3,95% -0,74% -0,86% -6,32% -7,76%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 46,97% 46,55% 32,24% 14,95% 23,31% 12,12% 21,28% 21,83% 3,24% 3,82%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 150,67% 145,36% 106,49% 77,16% 91,58% 70,76% 95,46% 94,27% 68,86% 62,58%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 5 597 8 271 6 967 5 672 6 086 5 139 5 100 5 341 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 3 203 3 025 5 515 249 3 178 2 348 2 847 3 224 0 -1
Resultat efter finansnetto 3 200 3 026 5 514 248 3 185 2 340 3 896 3 257 2 1
Årets resultat 10 839 9 460 4 204 354 2 192 1 577 3 136 2 400 2 1
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 761 1 761 1 761 1 761 1 761 1 761 1 761 1 814 257 257
Omsättningstillgångar 13 458 11 082 4 503 2 565 2 099 1 516 2 873 3 576 59 57
Tillgångar 15 218 12 843 6 264 4 325 3 860 3 277 4 634 5 389 316 314
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 10 950 9 570 4 311 468 2 514 2 721 3 245 2 509 109 108
Obeskattade reserver 0 0 310 190 400 200 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 4 269 3 272 1 644 3 667 946 356 1 389 2 881 208 208
Skulder och eget kapital 15 218 12 843 6 264 4 325 3 860 3 277 4 634 5 389 316 314
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12 2007-12
Löner till styrelse & VD 1 322 - 712 567 559 657 516 1 083 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 0 1 731 0 2 983 978 1 076 990 497 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 702 823 285 1 373 745 984 589 497 0 0
Utdelning till aktieägare 10 840 9 460 4 200 362 2 400 2 400 2 100 2 400 0 0
Omsättning 5 597 8 271 6 967 5 672 6 086 5 139 5 100 5 341 0 0
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 3 3 3 3 3 3 1 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 799 2 757 2 322 1 891 2 029 1 713 1 700 5 341 - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 1 022 863 122 1 646 765 906 698 2 077 - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 3 203 3 025 5 515 249 3 178 2 348 2 847 3 224 0 -1
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -32,33% 18,72% 22,83% -6,80% 18,43% 0,76% -4,51% - - -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 21,05% 23,55% 88,14% 5,80% 82,54% 71,80% 84,12% 60,44% - -
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 57,23% 36,57% 79,25% 4,43% 52,35% 45,79% 76,43% 60,98% - -
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% - -
Rörelsekapital/omsättning 164,18% 94,43% 41,04% -19,43% 18,95% 22,57% 29,10% 13,01% - -
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 71,95% 74,52% 72,68% 14,25% 72,77% 87,53% 70,03% 46,56% 34,49% 34,39%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 315,25% 338,69% 273,91% 69,95% 221,88% 425,84% 206,84% 124,12% 28,37% 27,40%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...