Visa allt om L. Öhmans Bygg Aktiebolag

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-04 2020-04 2019-04 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04
Nettoomsättning 71 091 52 828 114 871 90 431 54 349 69 788 83 081 79 145 66 767 85 004
Övrig omsättning 617 453 1 596 61 727 548 1 002 131 140 119
Rörelseresultat (EBIT) 1 746 -805 5 897 4 083 548 -2 317 5 488 2 297 3 930 3 314
Resultat efter finansnetto 1 716 -823 5 871 4 143 498 -2 275 5 525 2 327 3 633 3 503
Årets resultat 1 436 31 3 062 2 234 66 67 3 182 1 511 1 921 1 601
Balansräkningar (tkr)
2021-04 2020-04 2019-04 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 9 629 12 156 12 531 11 550 11 537 10 441 10 704 5 506 5 806 6 176
Omsättningstillgångar 22 077 19 923 27 448 24 954 19 016 17 204 23 502 18 668 22 483 16 310
Tillgångar 31 706 32 079 39 979 36 503 30 553 27 645 34 207 24 174 28 290 22 486
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 15 195 13 759 13 728 10 666 8 433 8 366 8 899 7 418 6 907 5 786
Obeskattade reserver 1 495 1 582 2 502 1 897 1 661 1 471 3 850 3 046 2 677 1 693
Avsättningar (tkr) 550 511 1 029 776 295 447 463 54 163 68
Långfristiga skulder 4 650 4 850 5 050 5 755 6 224 4 464 4 085 2 637 3 178 3 359
Kortfristiga skulder 9 817 11 376 17 670 17 409 13 940 12 896 16 910 11 021 15 365 11 580
Skulder och eget kapital 31 706 32 079 39 979 36 503 30 553 27 645 34 207 24 174 28 290 22 486
Löner & utdelning (tkr)
2021-04
2020-04
2019-04
2018-04
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
Löner till styrelse & VD - - - - 0 - - 0 0 296
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 16 149 17 064 17 850 17 154 15 011 18 921 16 867 13 577 14 214 14 267
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader 6 024 6 128 7 541 6 799 5 434 6 511 5 670 4 882 5 137 5 238
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 600 1 700 1 000 800
Omsättning 71 708 53 281 116 467 90 492 55 076 70 336 84 083 79 276 66 907 85 123
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 39 40 43 43 41 52 48 44 44 44
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 823 1 321 2 671 2 103 1 326 1 342 1 731 1 799 1 517 1 932
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 595 604 609 575 515 506 483 446 460 473
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 2 274 -237 6 415 4 524 984 -1 850 5 953 2 624 4 287 3 922
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 34,57% -54,01% 27,03% 66,39% -22,12% -16,00% 4,97% 18,54% -21,45% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 5,69% -2,28% 14,94% 11,63% 2,08% -8,03% 16,28% 9,77% 13,66% 15,85%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 2,54% -1,38% 5,20% 4,69% 1,17% -3,18% 6,70% 2,98% 5,79% 4,19%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 62,34% 20,67% 53,43% 29,95% 39,56% 17,27% 27,80% 57,83% 28,96% 52,18%
Rörelsekapital/omsättning 17,25% 16,18% 8,51% 8,34% 9,34% 6,17% 7,93% 9,66% 10,66% 5,56%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 51,60% 46,74% 39,22% 33,27% 31,84% 34,41% 34,79% 40,51% 31,39% 31,28%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 206,14% 171,23% 153,66% 141,19% 133,34% 129,89% 133,93% 164,01% 134,67% 135,46%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!