Visa allt om Realia Fastighets AB
Visa allt om Realia Fastighets AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 4 312 4 242 4 285 3 881 6 114 7 838 6 316 43 494 12 749 991 088
Övrig omsättning 1 343 - 3 811 - 40 000 56 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 3 492 2 069 5 664 1 046 7 797 -15 504 -457 10 307 -11 830 77 498
Resultat efter finansnetto 4 301 1 466 7 783 -1 290 -55 094 40 724 -15 448 55 666 39 023 -316 858
Årets resultat 2 885 -640 4 483 -9 485 -61 229 42 269 26 014 47 667 16 833 -394 368
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 129 939 126 055 126 563 126 501 131 569 231 492 222 530 256 232 214 872 227 857
Omsättningstillgångar 807 720 810 299 811 601 820 334 841 197 738 904 728 149 940 942 1 015 771 833 134
Tillgångar 937 659 936 354 938 164 946 835 972 766 970 396 950 678 1 197 174 1 230 643 1 060 992
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 933 996 931 112 931 752 927 269 940 772 955 578 936 709 900 751 817 324 594 563
Obeskattade reserver 256 0 0 0 0 0 0 57 180 57 180 57 180
Avsättningar (tkr) 1 412 1 173 1 166 3 010 2 944 1 852 1 369 1 369 11 361 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 779 779 29 345 98 961 70 395
Kortfristiga skulder 1 995 4 070 5 246 16 556 29 050 12 187 11 820 208 529 245 817 338 853
Skulder och eget kapital 937 659 936 354 938 164 946 835 972 766 970 396 950 678 1 197 174 1 230 643 1 060 992
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - - - - - 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - - 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 17 500 0 0 0 0 0 23 400 0 0 0
Omsättning 5 655 4 242 8 096 3 881 46 114 7 894 6 316 43 494 12 749 991 088
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 4 210 2 659 6 246 1 348 8 095 1 779 358 11 300 -10 780 78 609
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 1,65% -1,00% 10,41% -36,52% -22,00% 24,10% -85,48% 241,16% -98,71% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 0,46% 0,16% 0,85% -0,07% -5,66% 4,20% -1,62% 4,78% 3,14% -29,59%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 99,77% 34,58% 185,34% -17,60% -901,10% 519,58% -244,57% 131,64% 302,77% -31,68%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% -7,24% 23,70% -92,63% 7,82%
Rörelsekapital/omsättning 18 685,64% 19 005,87% 18 818,09% 20 710,59% 13 283,40% 9 271,71% 11 341,50% 1 683,94% 6 039,33% 49,87%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 99,63% 99,44% 99,32% 97,93% 96,71% 98,47% 98,53% 78,76% 69,76% 59,92%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 40 487,22% 19 909,07% 15 470,85% 4 954,90% 2 895,69% 6 063,05% 6 160,31% 451,23% 413,22% 245,87%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...