Visa allt om Ernst & Young Sweden AB
Visa allt om Ernst & Young Sweden AB

Koncernredovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06
Nettoomsättning 3 952 664 3 736 555 3 472 443 3 216 376 3 331 845 3 088 620 2 881 710 2 726 106 2 699 542 2 705 163
Övrig omsättning 45 515 32 184 39 289 39 201 1 246 1 460 3 221 3 756 4 697 4 634
Rörelseresultat (EBIT) 465 831 360 851 314 530 330 256 453 325 442 073 491 625 556 202 449 800 481 744
Resultat efter finansnetto 462 402 349 971 310 470 325 993 452 559 444 272 494 664 552 135 452 863 481 457
Årets resultat 355 255 267 938 235 502 249 016 329 298 320 707 357 335 400 366 321 763 340 436
Balansräkningar (tkr)
2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 338 333 266 038 308 859 312 058 262 072 224 820 186 929 178 088 141 429 151 994
Omsättningstillgångar 1 579 426 1 489 701 1 403 086 1 285 117 1 166 984 1 079 417 1 155 078 1 170 481 1 254 612 1 232 420
Tillgångar 1 917 759 1 755 739 1 711 945 1 597 175 1 429 055 1 304 238 1 342 007 1 348 569 1 396 041 1 384 414
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 390 433 318 863 301 996 285 855 360 964 354 652 401 702 465 267 393 054 402 539
Minoritetsintressen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 116 853 110 009 100 195 81 318 64 242 71 867 68 625 62 085 54 224 64 814
Långfristiga skulder 260 479 252 447 247 422 243 830 41 864 35 785 73 987 94 226 129 809 214 145
Kortfristiga skulder 1 149 994 1 074 419 1 062 332 986 172 961 985 841 932 797 692 726 991 818 954 702 916
Skulder och eget kapital 1 917 759 1 755 739 1 711 945 1 597 175 1 429 055 1 304 238 1 342 007 1 348 569 1 396 041 1 384 414
Löner & utdelning (tkr)
2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
Löner till styrelse & VD 146 003 145 335 4 745 2 995 3 844 4 770 3 811 5 874 6 677 9 033
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 190 968 1 098 996 1 243 470 1 134 761 1 124 695 1 029 740 957 126 916 734 979 821 898 645
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 754 094 635 733 644 393 609 038 554 398 536 965 509 509 473 717 509 581 475 520
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 3 998 179 3 768 739 3 511 732 3 255 577 3 333 091 3 090 080 2 884 931 2 729 862 2 704 239 2 709 797
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 474 2 331 2 236 2 227 2 240 2 098 1 948 1 814 1 955 1 945
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 598 1 603 1 553 1 444 1 487 1 472 1 479 1 503 1 381 1 391
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 845 840 881 824 781 782 794 797 784 766
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 513 338 416 878 314 530 376 962 496 323 489 385 521 041 586 886 481 681 514 421
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 5,78% 7,61% 7,96% -3,47% 7,87% 7,18% 5,71% 0,98% -0,21% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 24,55% 20,67% 18,72% 21,26% 32,31% 34,82% 37,37% 41,59% 33,28% 35,81%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 11,91% 9,71% 9,23% 10,56% 13,86% 14,71% 17,40% 20,57% 17,21% 18,33%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 10,86% 11,11% 9,81% 9,29% 6,15% 7,69% 12,40% 16,27% 16,14% 19,57%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 20,36% 18,16% 17,64% 17,90% 25,26% 27,19% 29,93% 34,50% 28,15% 29,08%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 137,34% 138,65% 132,08% 130,31% 121,31% 128,21% 144,80% 161,00% 153,20% 175,33%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - 23 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 0 0 0 0 0 0 23 0 0 0
Resultat efter finansnetto 384 065 287 359 275 281 268 515 339 466 331 239 372 052 428 501 355 475 370 643
Årets resultat 384 015 287 346 275 247 268 505 339 133 330 870 371 710 428 498 355 409 370 659
Balansräkningar (tkr)
2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 5 871 5 871 5 871 5 871 5 871 5 871 5 871 3 199 3 199 3 199
Omsättningstillgångar 389 985 313 936 327 222 306 552 362 099 345 235 381 748 459 593 401 066 376 793
Tillgångar 395 857 319 807 333 093 312 423 367 970 351 106 387 619 462 792 404 265 379 992
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 391 891 295 174 283 108 276 234 346 885 338 621 379 586 436 467 362 569 377 870
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 3 965 24 633 49 985 36 189 21 085 12 485 8 033 26 325 41 696 2 122
Skulder och eget kapital 395 857 319 807 333 093 312 423 367 970 351 106 387 619 462 792 404 265 379 992
Löner & utdelning (tkr)
2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06
2011-06
2010-06 2009-06 2008-06
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - 0 - 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - 0 - 0
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 275 280 189 440 339 157 0 0 0 355 200 370 710
Omsättning 0 0 0 0 0 0 23 0 0 0
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 0 0 0 0 0 0 23 0 0 0
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. - - - - - - - - - -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet - - - - - - - - - -
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. - - - - - - - - - -
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. - - - - - - - - - -
Rörelsekapital/omsättning - - - - - - - - - -
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 99,00% 92,30% 84,99% 88,42% 94,27% 96,44% 97,93% 94,31% 89,69% 99,44%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 9 835,69% 1 274,45% 654,64% 847,09% 1 717,33% 2 765,20% 4 752,25% 1 745,84% 961,88% 17 756,50%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...