Visa allt om Tellus Shipping Aktiebolag
Visa allt om Tellus Shipping Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 10 011 11 786 11 100 11 354 11 447 12 955 11 191 10 370 15 179 13 497
Övrig omsättning 12 78 52 51 142 - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 169 603 130 84 210 290 99 336 -73 -57
Resultat efter finansnetto 212 643 178 122 209 295 100 343 -40 -37
Årets resultat 100 367 140 72 155 204 70 273 -40 -37
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 43 27 28 42 57 12 13 154 150 8
Omsättningstillgångar 2 233 2 169 1 949 2 147 1 859 1 642 1 566 1 374 1 796 1 864
Tillgångar 2 275 2 195 1 977 2 189 1 916 1 653 1 579 1 527 1 946 1 872
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 725 925 769 629 557 403 198 368 95 135
Obeskattade reserver 262 195 30 30 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 43 13 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 245 1 063 1 179 1 530 1 359 1 251 1 380 1 159 1 851 1 738
Skulder och eget kapital 2 275 2 195 1 977 2 189 1 916 1 653 1 579 1 527 1 946 1 872
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - 1 343 1 071 1 033 1 086 1 097 1 087 1 091
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 1 400 1 346 0 0 33 298 300 300 324
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - - - - -
Sociala kostnader - 520 512 611 384 438 409 595 638 613
Utdelning till aktieägare 0 300 210 0 0 0 0 240 0 0
Omsättning 10 023 11 864 11 152 11 405 11 589 12 955 11 191 10 370 15 179 13 497
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 002 2 357 2 220 2 271 2 862 3 239 2 798 2 593 3 795 3 374
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 391 390 371 391 367 453 457 512 525 520
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 183 617 144 99 235 291 100 337 -65 -50
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -15,06% 6,18% -2,24% -0,81% -11,64% 15,76% 7,92% -31,68% 12,46% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 9,98% 30,52% 9,00% 5,62% 11,06% 17,85% 6,33% 22,53% -2,06% -1,98%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 2,27% 5,68% 1,60% 1,08% 1,85% 2,28% 0,89% 3,32% -0,26% -0,27%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 25,61% 25,31% 22,75% 18,79% 17,24% 20,36% 21,89% 27,78% 18,40% 19,69%
Rörelsekapital/omsättning 9,87% 9,38% 6,94% 5,43% 4,37% 3,02% 1,66% 2,07% -0,36% 0,93%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 40,85% 49,07% 40,08% 29,80% 29,07% 24,38% 12,54% 24,10% 4,88% 7,21%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 179,36% 204,05% 165,31% 140,33% 136,79% 131,25% 113,48% 118,55% 97,03% 107,25%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...