Visa allt om Lennart Petersson Holding AB

Koncernredovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 357 856 391 535 387 166 328 598 314 461 287 519 236 850 210 305 246 721 219 682
Övrig omsättning 2 666 7 917 2 418 3 800 4 070 4 440 2 784 2 864 1 547 1 027
Rörelseresultat (EBIT) 35 688 42 094 39 376 35 573 17 774 7 223 -1 423 13 697 19 927 2 355
Resultat efter finansnetto 36 605 42 703 40 503 35 476 17 970 7 251 -1 507 13 934 19 566 2 190
Årets resultat 29 025 33 444 31 545 27 599 13 949 5 585 -977 11 335 15 422 1 417
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 96 523 76 455 61 221 45 248 41 209 40 539 48 118 51 474 41 910 47 309
Omsättningstillgångar 181 073 172 496 167 018 141 857 115 043 114 459 94 326 91 217 94 850 66 060
Tillgångar 277 596 248 951 228 239 187 105 156 252 154 998 142 444 142 691 136 760 113 369
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 203 524 174 498 144 054 112 509 84 910 78 461 72 875 76 249 67 914 53 092
Minoritetsintressen 0 0 0 0 0 0 0 -296 0 0
Avsättningar (tkr) 14 639 13 661 11 503 9 103 7 487 6 634 6 605 9 535 9 801 8 563
Långfristiga skulder 0 0 0 3 000 3 000 5 586 6 670 9 607 0 6 900
Kortfristiga skulder 59 434 60 792 72 682 62 494 60 855 64 317 56 293 47 596 59 045 44 813
Skulder och eget kapital 277 596 248 951 228 239 187 105 156 252 154 998 142 444 142 691 136 760 113 369
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD 2 406 2 266 2 262 2 119 2 037 2 020 2 055 2 113 1 942 1 691
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 42 549 44 777 47 607 45 221 51 286 51 762 53 339 41 221 39 585 40 393
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 951 - -
Sociala kostnader 17 104 18 880 19 355 21 602 21 991 20 166 19 066 16 113 19 433 14 694
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 360 522 399 452 389 584 332 398 318 531 291 959 239 634 213 169 248 268 220 709
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 113 116 117 125 134 147 143 101 119 131
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 167 3 375 3 309 2 629 2 347 1 956 1 656 2 082 2 073 1 677
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 562 579 602 552 560 498 516 591 540 437
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 45 124 52 631 49 410 45 468 28 257 18 666 9 873 22 492 28 822 10 477
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -8,60% 1,13% 17,82% 4,50% 9,37% 21,39% 12,62% -14,76% 12,31% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 13,22% 17,17% 17,77% 19,07% 11,58% 4,84% -0,74% 9,94% 14,78% 2,20%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 10,25% 10,91% 10,47% 10,86% 5,75% 2,61% -0,45% 6,74% 8,19% 1,13%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 34,08% 31,20% 33,01% 37,56% 100,00% 32,62% 37,90% 40,62% 46,23% 28,47%
Rörelsekapital/omsättning 33,99% 28,53% 24,37% 24,15% 17,23% 17,44% 16,06% 20,74% 14,51% 9,67%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 73,32% 70,09% 63,12% 60,13% 54,34% 50,62% 51,16% 53,44% 49,66% 46,83%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 304,25% 283,75% 225,67% 222,19% 184,11% 168,50% 154,16% 175,79% 141,72% 124,15%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 10 786 12 798 14 928 17 785 20 148 20 980 21 766 19 665 19 134 22 516
Övrig omsättning 1 265 3 877 2 083 3 742 3 251 4 066 2 609 2 762 1 409 762
Rörelseresultat (EBIT) 1 649 4 266 2 266 3 894 6 648 7 907 7 148 5 640 3 237 10 988
Resultat efter finansnetto 2 107 4 894 2 481 3 896 6 730 7 903 10 186 6 287 2 942 11 957
Årets resultat 4 451 6 947 6 019 3 860 8 830 1 9 676 2 078 2 365 8 648
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 36 362 41 388 34 973 34 861 37 924 49 108 56 108 43 253 34 150 38 977
Omsättningstillgångar 33 103 26 977 31 831 34 175 30 382 35 890 27 441 28 955 27 773 10 172
Tillgångar 69 465 68 365 66 804 69 035 68 306 84 999 83 549 72 208 61 923 49 149
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 50 672 46 221 42 273 36 254 32 394 31 063 31 062 23 486 20 432 13 288
Obeskattade reserver 16 337 19 978 20 775 24 555 24 621 22 236 30 785 30 927 26 777 27 185
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 3 000 3 000 5 586 6 670 9 607 0 2 400
Kortfristiga skulder 2 457 2 167 3 756 5 226 8 291 26 113 15 031 8 188 14 714 6 277
Skulder och eget kapital 69 465 68 365 66 804 69 035 68 306 84 999 83 549 72 208 61 923 49 149
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD 1 915 1 809 1 795 1 624 1 595 1 584 1 606 1 652 1 529 1 303
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 086 1 175 1 326 931 1 102 1 060 1 142 760 972 983
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 38 - -
Sociala kostnader 1 901 4 905 1 967 4 236 3 004 2 022 1 737 2 920 5 653 1 519
Utdelning till aktieägare 7 500 4 500 0 0 0 1 500 0 2 100 3 000 600
Omsättning 12 051 16 675 17 011 21 527 23 399 25 046 24 375 22 427 20 543 23 278
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 6 6 6 6 6 6 6 5 5 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 798 2 133 2 488 2 964 3 358 3 497 3 628 3 933 3 827 3 753
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 828 821 859 1 142 922 790 762 1 083 1 650 678
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 5 708 10 226 10 146 13 338 16 425 18 871 17 902 13 936 11 443 18 553
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -15,72% -14,27% -16,06% -11,73% -3,97% -3,61% 10,68% 2,78% -15,02% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 3,03% 7,16% 3,72% 5,79% 9,98% 9,53% 12,67% 9,01% 5,43% 24,40%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 19,54% 38,25% 16,63% 22,47% 33,85% 38,62% 48,62% 33,08% 17,57% 53,26%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 90,63% 92,04% 94,99% 100,00% 96,62% 95,48% 96,15% 96,74% 97,97%
Rörelsekapital/omsättning 284,13% 193,86% 188,07% 162,77% 109,64% 46,60% 57,02% 105,60% 68,25% 17,30%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 91,29% 90,40% 87,54% 80,26% 75,54% 56,95% 65,92% 65,93% 64,87% 67,80%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 1 347,29% 1 244,90% 847,47% 653,94% 366,45% 137,44% 182,56% 353,63% 188,75% 162,05%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...