Visa allt om Moneda Invest Aktiebolag
Visa allt om Moneda Invest Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 0 0 0 57 192 0 0 31 198 371
Övrig omsättning - - 8 15 - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -374 -401 -395 -373 -333 -395 -417 -395 -277 97
Resultat efter finansnetto 24 280 7 437 2 304 14 414 2 573 3 655 6 338 4 852 41 123 2 900
Årets resultat 23 701 7 437 1 917 15 022 3 682 3 061 5 614 3 636 40 533 2 287
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 59 340 88 604 85 850 82 169 51 844 50 762 13 981 1 909 5 257 19 944
Omsättningstillgångar 42 166 13 213 10 907 15 044 33 654 31 546 67 388 77 020 76 653 47 457
Tillgångar 101 506 101 817 96 757 97 213 85 498 82 308 81 368 78 929 81 909 67 401
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 47 355 101 654 96 445 96 528 83 506 81 824 80 763 77 149 75 514 36 981
Obeskattade reserver 0 0 0 0 1 116 0 1 2 5 60
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 54 152 163 313 685 876 483 604 1 778 6 391 30 360
Skulder och eget kapital 101 506 101 817 96 757 97 213 85 498 82 308 81 368 78 929 81 909 67 401
Löner & utdelning (tkr)
2016-12 2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12 2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - 0 - - 200 200 200 200 144 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - 0
Löner till övriga anställda - 200 200 252 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - - - 0
Sociala kostnader - 20 20 26 20 20 20 20 15 0
Utdelning till aktieägare 20 000 78 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000
Omsättning 0 0 8 72 192 0 0 31 198 371
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - 29 96 - - 16 99 371
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 127 118 118 147 120 120 119 118 92 23
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -374 -401 -395 -373 -333 -394 -370 -347 -212 179
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. - - -100,00% -70,31% - - -100,00% -84,34% -46,63% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet - - - 14,83% 3,01% - - 6,19% 51,19% 5,52%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. - - - 25 291,23% 1 341,67% - - 15 770,97% 21 176,77% 1 003,50%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. - - - 100,00% 100,00% - - 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning - - - 25 191,23% 17 071,88% - - 242 716,13% 35 485,86% 4 608,36%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 46,65% 99,84% 99,68% 99,30% 98,63% 99,41% 99,26% 97,75% 92,20% 54,93%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 77,87% 8 106,13% 3 484,66% 2 196,20% 3 841,78% 6 531,26% 11 156,95% 4 331,83% 1 199,39% 156,31%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...