Visa allt om Jakri Aktiebolag

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Nettoomsättning 44 226 43 762 42 399 44 228 43 428 42 969 42 780 41 369 40 084 38 820
Övrig omsättning 10 25 244 294 2 274 2 513 151 5 488 4 944 14 698
Rörelseresultat (EBIT) 10 148 9 609 9 636 14 011 16 007 17 912 16 591 19 990 19 928 26 441
Resultat efter finansnetto 3 749 7 548 4 161 8 229 8 645 6 174 848 669 1 924 14 204
Årets resultat 2 401 5 817 6 275 4 683 5 030 3 427 1 839 1 014 2 013 14 322
Balansräkningar (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 436 149 447 811 463 900 461 010 492 105 520 397 467 952 478 882 493 572 503 329
Omsättningstillgångar 74 294 66 473 54 184 64 824 33 586 38 923 56 927 48 174 36 466 30 769
Tillgångar 510 443 514 285 518 083 525 834 525 691 559 320 524 879 527 056 530 039 534 097
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 82 132 82 331 78 713 74 038 74 160 69 389 53 177 49 545 50 411 53 027
Obeskattade reserver 0 0 0 5 700 3 611 1 400 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 13 600 16 626 17 591 17 680
Långfristiga skulder 408 925 408 885 421 273 426 532 432 746 461 906 440 809 443 673 446 380 450 904
Kortfristiga skulder 19 385 23 069 18 097 19 564 15 174 26 625 17 292 17 212 15 657 12 487
Skulder och eget kapital 510 443 514 285 518 083 525 834 525 691 559 320 524 879 527 056 530 039 534 097
Löner & utdelning (tkr)
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - 183 183 643 171
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - 1 712 1 884 1 605 1 568 617 1 132
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - - - -
Sociala kostnader - - - - 663 813 845 724 812 944
Utdelning till aktieägare 2 600 2 600 2 200 1 600 0 0 0 0 0 0
Omsättning 44 236 43 787 42 643 44 522 45 702 45 482 42 931 46 857 45 028 53 518
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 7 7 7 7 5 5 5 5 5 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 6 318 6 252 6 057 6 318 8 686 8 594 8 556 8 274 8 017 7 764
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 909 933 831 590 493 544 545 488 397 411
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 21 811 21 309 21 087 25 352 27 570 29 522 27 985 31 474 31 501 37 950
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 1,06% 3,21% -4,14% 1,84% 1,07% 0,44% 3,41% 3,21% 3,26% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 1,99% 2,55% 1,86% 2,66% 3,04% 3,22% 3,16% 3,79% 3,81% 5,09%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 22,95% 29,91% 22,73% 31,68% 36,86% 41,87% 38,78% 48,33% 50,41% 70,07%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 124,16% 99,18% 85,11% 102,33% 42,40% 28,62% 92,65% 74,84% 51,91% 47,09%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 16,09% 16,01% 15,19% 14,93% 14,64% 12,60% 10,13% 9,40% 9,51% 9,93%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 383,26% 288,15% 299,41% 331,34% 221,34% 146,19% 329,21% 279,89% 232,91% 246,41%

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...