Visa allt om Leif Ohlssons Entreprenad Aktiebolag
Visa allt om Leif Ohlssons Entreprenad Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 15 291 16 959 16 268 15 884 17 379 11 985 11 717 12 540 10 509 9 871
Övrig omsättning 275 337 602 272 102 413 220 32 27 44
Rörelseresultat (EBIT) -364 1 134 928 1 298 1 850 1 409 1 058 457 691 -21
Resultat efter finansnetto -546 903 622 1 009 1 470 1 241 823 119 230 -396
Årets resultat 2 3 -2 34 3 179 0 1 2 2
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 14 392 12 691 14 912 11 831 11 110 10 581 9 388 7 874 8 958 6 947
Omsättningstillgångar 3 844 4 716 4 100 4 299 3 235 2 886 2 154 2 475 1 986 1 872
Tillgångar 18 236 17 407 19 013 16 131 14 344 13 467 11 542 10 349 10 945 8 820
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 113 1 110 1 107 1 109 1 076 1 073 919 919 918 917
Obeskattade reserver 6 120 6 685 5 800 5 292 4 442 3 112 2 049 1 237 1 137 917
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 6 900 5 547 7 196 4 983 4 625 4 746 4 224 4 387 5 620 3 739
Kortfristiga skulder 4 103 4 064 4 909 4 747 4 202 4 536 4 350 3 805 3 269 3 247
Skulder och eget kapital 18 236 17 407 19 013 16 131 14 344 13 467 11 542 10 349 10 945 8 820
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - - - - 887 228 228 228 209 299
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 4 532 4 552 4 596 4 286 2 776 3 016 2 643 2 826 2 442 2 033
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 1 764 1 766 1 743 1 759 1 453 1 284 1 274 1 334 1 181 1 096
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 15 566 17 296 16 870 16 156 17 481 12 398 11 937 12 572 10 536 9 915
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 11 11 12 12 11 10 10 10 10 9
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 390 1 542 1 356 1 324 1 580 1 199 1 172 1 254 1 051 1 097
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 597 591 539 513 489 464 414 462 397 388
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 2 390 3 858 3 282 3 266 3 632 2 926 2 402 1 849 1 973 1 188
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -9,84% 4,25% 2,42% -8,60% 45,01% 2,29% -6,56% 19,33% 6,46% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -1,86% 6,51% 4,88% 8,13% 12,91% 11,98% 9,17% 4,42% 6,32% -0,23%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -2,22% 6,69% 5,70% 8,25% 10,66% 13,47% 9,03% 3,64% 6,58% -0,20%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 96,19% 95,55% 100,00% 100,00% 100,00% 96,65% 100,00% 100,00% 97,03% 86,32%
Rörelsekapital/omsättning -1,69% 3,84% -4,97% -2,82% -5,56% -13,77% -18,74% -10,61% -12,21% -13,93%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 32,28% 36,33% 29,62% 31,05% 30,32% 25,00% 21,05% 17,49% 15,87% 17,88%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 55,25% 77,49% 48,28% 62,44% 62,68% 37,61% 35,89% 42,13% 37,90% 53,96%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...