Visa allt om Första Fastighets AB IDEON

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 111 928 127 252 117 447 112 272 110 795 104 080 141 777 98 094 90 580 90 309
Övrig omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rörelseresultat (EBIT) 56 493 67 370 59 737 56 949 55 015 25 032 80 143 29 616 27 372 27 106
Resultat efter finansnetto 43 734 72 560 63 557 73 408 81 227 58 759 57 785 -17 484 853 3 020
Årets resultat 12 605 25 128 24 442 44 860 66 888 43 316 46 305 2 701 1 680 27
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 970 739 981 011 972 527 981 898 936 068 1 208 156 1 223 593 1 237 236 829 720 679 191
Omsättningstillgångar 6 949 5 927 5 101 7 763 6 821 6 780 6 918 8 333 243 750 131 418
Tillgångar 977 688 986 938 977 628 989 661 942 889 1 214 936 1 230 511 1 245 569 1 073 470 810 609
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 40 299 37 694 36 566 118 124 142 265 125 377 235 361 229 056 112 355 92 167
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 21 254 60 337
Avsättningar (tkr) 22 546 19 275 17 529 19 213 17 560 12 792 17 481 6 000 5 173 0
Långfristiga skulder 884 750 897 435 895 070 823 395 756 651 1 052 532 952 400 987 974 856 550 622 000
Kortfristiga skulder 30 093 32 534 28 463 28 929 26 413 24 235 25 269 22 539 78 138 36 105
Skulder och eget kapital 977 688 986 938 977 628 989 661 942 889 1 214 936 1 230 511 1 245 569 1 073 470 810 609
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD - - - - - 0 0 0 47 35
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - 0 0 0 - 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - 0 0 0 14 7
Utdelning till aktieägare 20 000 0 24 000 106 000 69 000 50 000 153 300 40 000 0 0
Omsättning 111 928 127 252 117 447 112 272 110 795 104 080 141 777 98 094 90 580 90 309
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. - 0 0 - - 0 0 0 - -
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 56 493 67 370 84 798 83 662 84 153 57 102 113 826 62 870 41 122 43 299
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -12,04% 8,35% 4,61% 1,33% 6,45% -26,59% 44,53% 8,30% 0,30% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 5,86% 8,75% 8,71% 9,75% 11,22% 7,07% 6,97% 2,67% 2,60% 3,96%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 51,19% 67,88% 72,51% 85,92% 95,51% 82,51% 60,48% 33,94% 30,75% 35,52%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 52,98% 54,81% 52,53% 52,48% 51,18% 41,85% 57,54% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -20,68% -20,91% -19,89% -18,85% -17,68% -16,77% -12,94% -14,48% 182,84% 105,54%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 4,12% 3,82% 3,74% 11,94% 15,09% 10,32% 19,13% 18,39% 11,93% 16,86%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 23,09% 18,22% 17,92% 26,83% 25,82% 27,98% 27,38% 36,97% 311,95% 363,99%

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...