Visa allt om boochbygg i Långviksmon AB
Visa allt om boochbygg i Långviksmon AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 3 130 2 011 904 874 822 733 634 558 486 475
Övrig omsättning - 42 55 - - 4 83 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 104 258 53 -30 137 64 134 84 78 119
Resultat efter finansnetto 93 251 48 -40 127 48 115 55 43 95
Årets resultat 71 195 46 -40 120 48 115 55 43 95
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 73 106 66 89 114 160 11 39 49 59
Omsättningstillgångar 867 456 135 111 130 25 138 42 34 40
Tillgångar 940 562 201 201 244 185 149 81 83 99
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 375 304 109 64 103 -16 -64 -179 -234 -277
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 38 0 55 89 168 224 236
Kortfristiga skulder 565 259 92 100 141 146 125 92 93 140
Skulder och eget kapital 940 562 201 201 244 185 149 81 83 99
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - 0 - 0 0 266 232 220 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda - 758 253 401 275 357 0 0 0 86
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader - 164 54 80 57 78 57 50 49 22
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 3 130 2 053 959 874 822 737 717 558 486 475
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 4 2 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 783 1 006 904 874 822 733 634 558 486 475
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 388 462 308 482 333 443 323 281 270 108
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 134 286 77 -5 167 92 150 94 88 128
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 55,64% 122,46% 3,43% 6,33% 12,14% 15,62% 13,62% 14,81% 2,32% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 11,06% 45,91% 28,36% -13,93% 56,97% 35,68% 91,28% 106,17% 96,39% 123,23%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 3,32% 12,83% 6,31% -3,20% 16,91% 9,00% 21,45% 15,41% 16,46% 25,68%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 70,54% 72,50% 65,93% 71,51% 82,00% 93,18% 84,38% 90,50% 95,88% 92,42%
Rörelsekapital/omsättning 9,65% 9,80% 4,76% 1,26% -1,34% -16,51% 2,05% -8,96% -12,14% -21,05%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 39,89% 54,09% 54,23% 31,84% 42,21% -8,65% -42,95% -220,99% -281,93% -279,80%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 153,45% 176,06% 146,74% 111,00% 92,20% 17,12% 110,40% 45,65% 36,56% 28,57%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...