Visa allt om Johan Persson Rör & Värme AB
Visa allt om Johan Persson Rör & Värme AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 30 910 31 970 32 651 27 610 28 660 34 760 31 613 29 257 26 360 32 741
Övrig omsättning 54 113 116 40 145 90 228 - - 182
Rörelseresultat (EBIT) 144 1 865 385 -464 109 819 -222 284 -597 -4 122
Resultat efter finansnetto 140 1 864 353 -491 116 829 -222 317 -600 3 258
Årets resultat 95 1 091 353 -491 75 828 -222 317 -477 3 446
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 878 1 019 1 141 1 535 537 363 338 453 621 248
Omsättningstillgångar 5 786 6 999 7 114 6 117 6 441 7 114 5 978 6 855 5 654 8 939
Tillgångar 6 665 8 019 8 255 7 652 6 978 7 477 6 317 7 309 6 275 9 187
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 719 4 224 3 133 2 780 3 271 3 196 2 368 2 710 2 393 4 670
Obeskattade reserver 472 472 0 0 0 0 0 0 0 122
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 408 108 317 408 500 0 0 0 0 267
Kortfristiga skulder 3 065 3 214 4 805 4 464 3 207 4 280 3 948 4 598 3 883 4 127
Skulder och eget kapital 6 665 8 019 8 255 7 652 6 978 7 477 6 317 7 309 6 275 9 187
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - - - 1 179 1 152 929 739 420 468 560
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 - - - - - - -
Löner till övriga anställda 5 688 5 774 5 360 4 232 4 645 4 850 4 572 4 893 4 733 5 357
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - - - -
Sociala kostnader 2 136 1 938 1 949 2 066 2 116 1 870 1 848 2 063 2 048 2 396
Utdelning till aktieägare 0 1 600 0 0 0 0 0 120 0 1 800
Omsättning 30 964 32 083 32 767 27 650 28 805 34 850 31 841 29 257 26 360 32 923
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 14 14 15 15 17 16 17 17 17 17
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 208 2 284 2 177 1 841 1 686 2 173 1 860 1 721 1 551 1 926
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 562 559 492 500 478 497 430 438 426 502
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 328 2 068 582 -262 198 941 -107 452 -359 -3 868
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -3,32% -2,09% 18,26% -3,66% -17,55% 9,95% 8,05% 10,99% -19,49% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 2,22% 23,41% 4,78% -5,92% 1,88% 11,61% -3,26% 4,38% -9,27% 39,75%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 0,48% 5,87% 1,21% -1,64% 0,46% 2,50% -0,65% 1,09% -2,21% 11,15%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 39,76% 42,11% 36,06% 40,45% 49,58% 46,22% 48,98% 50,59% 46,67% 44,81%
Rörelsekapital/omsättning 8,80% 11,84% 7,07% 5,99% 11,28% 8,15% 6,42% 7,71% 6,72% 14,70%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 46,32% 57,27% 37,95% 36,33% 46,88% 42,74% 37,49% 37,08% 38,14% 51,79%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 133,47% 176,73% 129,43% 98,12% 148,43% 117,01% 106,81% 109,87% 114,73% 175,04%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...