Visa allt om Investment Aktiebolaget Piedestalen
Visa allt om Investment Aktiebolaget Piedestalen

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 344 746 669 389 529 576 553 981 1 107 841
Övrig omsättning 188 - 185 315 - - - - - 2
Rörelseresultat (EBIT) -188 -473 -34 -49 -47 61 -104 49 38 37
Resultat efter finansnetto -171 29 19 7 -37 287 80 654 58 32
Årets resultat -171 29 19 11 2 303 42 617 22 13
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 279 284 289 243 226 218 213 717 783 809
Omsättningstillgångar 1 137 2 484 1 468 2 136 1 910 2 032 1 748 1 076 1 172 754
Tillgångar 1 416 2 768 1 757 2 379 2 136 2 250 1 961 1 793 1 954 1 563
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 130 1 302 1 273 1 254 1 243 1 241 978 976 399 408
Obeskattade reserver 0 0 0 0 5 47 69 53 32 18
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 20 22 0 243 212 277 532 128 226 282
Kortfristiga skulder 266 1 445 484 882 676 686 382 636 1 297 857
Skulder och eget kapital 1 416 2 768 1 757 2 379 2 136 2 250 1 961 1 793 1 954 1 563
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 0 0 0 30 10
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda - 460 405 431 319 281 212 459 503 341
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 0 148 130 138 103 91 63 139 174 105
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 40 40 40 30
Omsättning 532 746 854 704 529 576 553 981 1 107 843
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 344 746 669 389 529 576 553 491 554 421
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 715 624 603 613 473 412 297 314 398 262
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -183 -468 -29 -44 -47 61 -87 115 78 77
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -53,89% 11,51% 71,98% -26,47% -8,16% 4,16% -43,63% -11,38% 31,63% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -12,15% 1,05% 1,54% 0,76% -0,70% 17,24% 5,15% 37,20% 3,94% 3,71%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -50,00% 3,89% 4,04% 4,63% -2,84% 67,36% 18,26% 67,99% 6,96% 6,90%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 99,31% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 253,20% 139,28% 147,09% 322,37% 233,27% 233,68% 247,02% 44,85% -11,29% -12,25%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 79,80% 47,04% 72,45% 52,71% 58,37% 56,70% 52,47% 56,61% 21,60% 26,93%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 427,44% 171,90% 303,31% 242,18% 282,54% 296,21% 457,59% 169,18% 90,36% 87,98%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...