Visa allt om Västsvenska Stengravyr Aktiebolag

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 13 912 12 700 11 876 12 487 11 125 11 530 11 318 10 718 9 664 8 613
Övrig omsättning 53 8 9 0 55 35 50 0 0 0
Rörelseresultat (EBIT) 1 562 1 152 606 857 32 421 566 587 698 189
Resultat efter finansnetto 1 463 1 079 530 775 -66 337 505 570 683 175
Årets resultat 909 905 448 417 75 267 229 395 406 149
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 6 111 4 197 4 175 4 114 4 238 4 338 3 009 1 453 1 083 920
Omsättningstillgångar 2 832 2 724 2 369 2 157 1 357 1 288 2 321 2 200 1 939 1 857
Tillgångar 8 943 6 921 6 544 6 270 5 595 5 627 5 330 3 653 3 022 2 777
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 350 2 942 2 287 2 039 1 822 1 847 1 679 1 650 1 455 1 150
Obeskattade reserver 1 037 741 823 875 640 806 812 605 548 422
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2 840 1 425 1 525 1 625 1 725 1 825 1 992 0 33 94
Kortfristiga skulder 2 715 1 813 1 909 1 732 1 408 1 150 847 1 398 986 1 111
Skulder och eget kapital 8 943 6 921 6 544 6 270 5 595 5 627 5 330 3 653 3 022 2 777
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD - - - - - 0 - - 0 435
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - 3 387 3 356 3 153 2 953 2 353
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - 0 1 069 1 107 1 111 1 026 966
Utdelning till aktieägare 0 1 500 250 200 200 100 100 200 200 100
Omsättning 13 965 12 708 11 885 12 487 11 180 11 565 11 368 10 718 9 664 8 613
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 8 7 8 8 8 8 8 9 9 9
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 739 1 814 1 485 1 561 1 391 1 441 1 415 1 191 1 074 957
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 565 562 580 579 586 571 570 485 454 431
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 2 099 1 637 1 054 1 279 488 832 860 894 899 432
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 9,54% 6,94% -4,89% 12,24% -3,51% 1,87% 5,60% 10,91% 12,20% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 17,49% 16,66% 9,28% 13,68% 0,59% 7,54% 10,73% 16,23% 23,23% 6,91%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 11,24% 9,08% 5,11% 6,87% 0,30% 3,68% 5,05% 5,53% 7,26% 2,23%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 73,22% 71,63% 77,59% 75,51% 74,85% 72,05% 74,01% 76,39% 78,07% 79,28%
Rörelsekapital/omsättning 0,84% 7,17% 3,87% 3,40% -0,46% 1,20% 13,02% 7,48% 9,86% 8,66%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 35,32% 50,86% 44,76% 43,41% 41,49% 44,00% 43,38% 58,09% 61,51% 52,61%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 93,11% 138,83% 114,72% 114,78% 84,73% 96,70% 255,61% 148,64% 186,71% 159,59%

Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...