Visa allt om Farson Aktiebolag
Visa allt om Farson Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 16 739 16 698 18 471 18 606 18 179 6 639 10 400 13 636 17 449 15 279
Övrig omsättning 26 52 2 743 15 - 15 6 7 - -
Rörelseresultat (EBIT) 779 -628 2 454 978 2 304 1 071 691 1 305 1 822 1 008
Resultat efter finansnetto 579 -667 2 212 711 2 136 1 008 605 1 171 1 567 688
Årets resultat 443 63 117 49 499 547 371 696 604 186
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 8 143 7 363 7 547 9 284 9 043 3 432 3 318 3 765 4 058 4 349
Omsättningstillgångar 6 303 5 723 7 176 6 885 6 696 4 704 2 113 3 525 3 350 4 281
Tillgångar 14 446 13 086 14 723 16 169 15 739 8 136 5 431 7 290 7 407 8 630
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 245 3 802 3 738 3 621 3 573 3 073 2 526 2 244 1 548 944
Obeskattade reserver 4 993 4 986 5 734 3 792 3 156 1 702 1 445 1 362 1 160 431
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 1 550 4 900 5 420 0 0 323 624 3 399
Kortfristiga skulder 5 208 4 298 3 701 3 856 3 591 3 360 1 460 3 362 4 076 3 856
Skulder och eget kapital 14 446 13 086 14 723 16 169 15 739 8 136 5 431 7 290 7 407 8 630
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - - - - - 80 175 62 20 117
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 2 323 2 468 2 451 2 446 2 158 532 912 1 692 1 734 1 692
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 901 864 817 768 754 222 371 625 623 645
Utdelning till aktieägare 2 300 0 0 0 0 0 0 89 0 0
Omsättning 16 765 16 750 21 214 18 621 18 179 6 654 10 406 13 643 17 449 15 279
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 9 9 9 9 8 3 5 8 9 9
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 860 1 855 2 052 2 067 2 272 2 213 2 080 1 705 1 939 1 698
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 326 335 336 328 340 251 296 302 266 276
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 653 277 3 329 1 941 3 007 1 494 1 203 1 863 2 410 1 722
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 0,25% -9,60% -0,73% 2,35% 173,82% -36,16% -23,73% -21,85% 14,20% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 5,43% -4,51% 16,69% 6,11% 14,67% 13,48% 13,17% 17,90% 24,61% 11,70%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 4,68% -3,53% 13,31% 5,31% 12,70% 16,52% 6,88% 9,57% 10,45% 6,61%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 40,73% 34,87% 45,03% 45,78% 38,33% 31,13% 55,62% 46,52% 42,33% 35,67%
Rörelsekapital/omsättning 6,54% 8,53% 18,81% 16,28% 17,08% 20,24% 6,28% 1,20% -4,16% 2,78%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 56,34% 58,77% 55,77% 39,68% 37,48% 53,19% 66,12% 44,23% 32,17% 14,53%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 68,76% 119,03% 157,42% 126,01% 112,39% 104,55% 144,73% 49,14% 38,13% 56,72%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...