Visa allt om Projektor i Sotenäs Aktiebolag
Visa allt om Projektor i Sotenäs Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 782 819 755 1 320 1 341 1 713 1 846 1 952 1 715 1 815
Övrig omsättning 2 - - 2 - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -177 204 112 451 479 500 59 674 355 834
Resultat efter finansnetto 156 1 836 -4 403 1 308 1 987 1 380 3 152 10 602 1 677 1 930
Årets resultat 579 3 171 -4 364 1 197 1 270 1 006 1 751 5 861 906 1 073
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 109 109 178 246 318 389 208 241 119
Omsättningstillgångar 19 849 19 744 18 319 23 355 22 597 21 438 22 675 20 098 9 648 9 388
Tillgångar 19 849 19 853 18 428 23 533 22 843 21 755 23 065 20 305 9 889 9 507
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 16 300 15 872 12 850 17 364 16 317 15 172 14 166 12 415 6 563 5 687
Obeskattade reserver 2 732 3 325 5 196 5 396 5 539 5 248 5 274 4 545 1 923 1 525
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 817 657 381 772 987 1 336 3 625 3 345 1 402 2 295
Skulder och eget kapital 19 849 19 853 18 428 23 533 22 843 21 755 23 065 20 305 9 889 9 507
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - 0 - 18 72 216 247 346 222
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 175 180 222
Löner till övriga anställda - 176 166 151 90 136 428 77 22 24
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 0 56 53 43 29 31 188 86 119 110
Utdelning till aktieägare 150 150 150 150 150 125 0 0 10 30
Omsättning 784 819 755 1 322 1 341 1 713 1 846 1 952 1 715 1 815
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 - 0 - - 2 2 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 782 - - - - 857 923 1 952 1 715 1 815
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 645 - - - - 171 405 375 563 216
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -177 204 180 519 551 572 132 708 394 844
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -4,52% 8,48% -42,80% -1,57% -21,72% -7,20% -5,43% 13,82% -5,51% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 0,79% 9,25% 2,27% 5,56% 8,72% 6,35% 13,67% 52,06% 8,08% 16,52%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 19,95% 224,30% 55,36% 99,17% 148,62% 80,62% 170,86% 541,55% 46,59% 86,56%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 98,94% 99,92% 70,92% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 2 433,76% 2 330,53% 2 375,89% 1 710,83% 1 611,48% 1 173,50% 1 031,96% 858,25% 480,82% 390,80%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 92,86% 93,01% 91,72% 91,67% 89,30% 87,52% 78,27% 77,64% 80,37% 71,37%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 2 429,50% 3 005,18% 4 808,14% 3 025,26% 2 289,46% 1 604,64% 625,52% 600,84% 688,16% 409,06%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...