Visa allt om Stena Line Scandinavia AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Nettoomsättning 10 631 365 9 914 328 9 094 587 8 948 649 8 282 509 7 682 812 6 579 475 5 877 539 5 656 922 5 856 966
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 58 391 374 080 -44 732 -294 226 -303 209 -360 800 -313 879 -505 763 -428 706 -148 641
Resultat efter finansnetto 33 178 583 530 34 645 -361 242 -378 346 -550 192 -406 555 -531 454 -479 238 -172 419
Årets resultat 18 076 560 377 45 530 -217 703 -283 798 8 079 40 004 1 233 -192 050 -80 111
Balansräkningar (tkr)
2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 672 164 1 616 056 1 685 223 1 670 613 1 870 218 1 811 511 1 817 438 1 337 766 1 123 652 1 138 060
Omsättningstillgångar 1 197 698 1 159 871 1 076 923 1 133 721 1 038 316 1 275 063 1 328 678 836 930 1 872 627 2 582 871
Tillgångar 2 869 862 2 775 927 2 762 146 2 804 334 2 908 534 3 086 574 3 146 118 2 174 696 2 996 279 3 720 931
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 541 014 1 522 938 962 561 915 525 592 975 876 773 868 559 828 555 527 605 559 077
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 345 000 215 000 415 000 645 000
Avsättningar (tkr) 202 614 192 706 202 161 175 855 160 325 149 447 141 436 133 578 121 567 119 208
Långfristiga skulder 60 000 75 000 490 000 635 000 711 497 873 300 610 208 50 383 988 608 1 426 915
Kortfristiga skulder 1 066 234 985 283 1 107 424 1 077 954 1 443 737 1 187 054 1 180 913 947 180 943 499 970 731
Skulder och eget kapital 2 869 862 2 775 927 2 762 146 2 804 334 2 908 534 3 086 574 3 146 118 2 174 696 2 996 279 3 720 931
Löner & utdelning (tkr)
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
Löner till styrelse & VD 5 830 6 516 1 798 275 242 292 5 167 4 329 4 247 4 833
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - 0 - - - - -
Löner till övriga anställda 768 924 731 292 740 798 735 007 720 892 723 848 624 977 644 274 614 852 588 299
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - 0 - - - - -
Sociala kostnader 185 781 175 008 175 951 161 195 141 659 164 555 169 397 176 995 140 182 151 728
Utdelning till aktieägare 500 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 10 631 365 9 914 328 9 094 587 8 948 649 8 282 509 7 682 812 6 579 475 5 877 539 5 656 922 5 856 966
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 177 2 181 2 185 2 162 2 267 2 280 2 176 2 164 2 140 2 202
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 4 883 4 546 4 162 4 139 3 654 3 370 3 024 2 716 2 643 2 660
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 441 419 420 415 381 390 367 382 355 338
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 248 362 548 297 105 750 -63 811 -131 749 -328 454 -153 428 -291 220 -203 188 78 977
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 7,23% 9,01% 1,63% 8,04% 7,81% 16,77% 11,94% 3,90% -3,42% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 1,72% 21,98% 2,42% -10,85% -10,45% -15,37% -10,94% -22,18% -14,12% -3,20%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 0,47% 6,15% 0,74% -3,40% -3,67% -6,18% -5,23% -8,21% -7,48% -2,03%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 4,98% 8,22% 4,43% 2,16% 1,67% 1,23% 1,54% -1,39% -0,12% 4,65%
Rörelsekapital/omsättning 1,24% 1,76% -0,34% 0,62% -4,89% 1,15% 2,25% -1,88% 16,42% 27,53%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 53,70% 54,86% 34,85% 32,65% 20,39% 28,41% 35,69% 45,39% 27,82% 27,80%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 107,16% 112,76% 93,39% 101,59% 68,49% 102,38% 107,06% 81,69% 192,88% 260,73%

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...