Visa allt om Conmel Data Aktiebolag
Visa allt om Conmel Data Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 5 089 5 743 6 871 7 832 6 815 6 944 6 820 7 002 7 410 6 896
Övrig omsättning 386 176 250 - 88 - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -525 -250 209 -47 54 424 63 -121 153 19
Resultat efter finansnetto -498 -164 341 -65 24 392 7 -150 106 -44
Årets resultat -498 -155 282 7 4 200 -5 -59 26 -54
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 122 1 679 2 138 1 585 1 472 1 583 1 393 1 344 1 375 1 427
Omsättningstillgångar 758 1 203 1 672 1 860 1 650 1 627 1 580 1 584 1 885 1 972
Tillgångar 1 880 2 882 3 811 3 445 3 121 3 210 2 972 2 929 3 260 3 399
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 192 690 944 621 614 810 610 615 975 949
Obeskattade reserver 0 0 15 0 100 100 0 0 91 47
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 248 13 294 0 253 333 387 129 391 505
Kortfristiga skulder 1 440 2 179 2 557 2 824 2 155 1 968 1 975 2 185 1 804 1 899
Skulder och eget kapital 1 880 2 882 3 811 3 445 3 121 3 210 2 972 2 929 3 260 3 399
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 - 0 1 037 1 050 1 003 962
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 2 855 3 063 3 393 3 117 2 734 1 702 1 743 1 775 1 818
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 1 398 1 545 1 532 1 423 1 239 1 170 1 211 1 294 1 243
Utdelning till aktieägare 0 0 100 200 0 200 0 0 300 0
Omsättning 5 475 5 919 7 121 7 832 6 903 6 944 6 820 7 002 7 410 6 896
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 6 7 8 10 9 9 8 8 8 8
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 848 820 859 783 757 772 853 875 926 862
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 611 627 591 487 510 450 493 498 521 518
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -284 -41 437 152 209 609 274 119 391 305
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -11,39% -16,42% -12,27% 14,92% -1,86% 1,82% -2,60% -5,51% 7,45% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -22,29% -3,26% 9,50% -1,36% 1,76% 13,27% 2,12% -3,76% 4,69% 0,56%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -8,23% -1,64% 5,27% -0,60% 0,81% 6,13% 0,92% -1,57% 2,06% 0,28%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 95,97% 97,96% 91,06% 81,51% 90,77% 91,81% 88,64% 87,42% 86,21% 88,69%
Rörelsekapital/omsättning -13,40% -16,99% -12,88% -12,31% -7,41% -4,91% -5,79% -8,58% 1,09% 1,06%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 10,21% 23,94% 25,08% 18,03% 22,03% 27,53% 20,52% 21,00% 31,92% 28,92%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 52,15% 53,92% 64,49% 65,23% 75,87% 81,76% 77,32% 69,34% 99,83% 97,95%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...