Visa allt om BRB Electronic AB
Visa allt om BRB Electronic AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 1 287 1 610 1 746 5 335 7 204 9 991 11 250 10 890 12 867 14 902
Övrig omsättning - - 1 544 1 717 1 514 4 552 1 153 687 439 372
Rörelseresultat (EBIT) 876 802 268 -44 -726 1 855 -317 -490 -14 151
Resultat efter finansnetto 850 741 173 -164 -862 1 499 -635 -813 -487 -264
Årets resultat 662 740 173 -164 -822 1 227 -526 -25 -49 -85
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 20 20 47 102 126 192 703 1 165 1 741 2 448
Omsättningstillgångar 6 220 5 779 5 711 6 460 8 173 10 392 10 986 10 584 11 350 12 618
Tillgångar 6 240 5 799 5 758 6 562 8 299 10 584 11 689 11 750 13 091 15 067
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 5 523 4 861 4 122 3 948 4 113 4 934 3 707 4 233 4 258 4 307
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 40 0 110 467 906
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 175 575 1 229 1 175 1 400 1 625 5 000 5 000 4 650 5 085
Kortfristiga skulder 541 362 408 1 438 2 787 3 984 2 981 2 407 3 716 4 769
Skulder och eget kapital 6 240 5 799 5 758 6 562 8 299 10 584 11 689 11 750 13 091 15 067
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 0 - - - - 0 584 584 588 558
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 130 732 1 327 1 509 2 498 1 750 2 133 2 864 3 344
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 129 390 597 763 1 116 1 074 1 204 1 586 1 863
Utdelning till aktieägare 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 287 1 610 3 290 7 052 8 718 14 543 12 403 11 577 13 306 15 274
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 1 2 3 4 6 7 8 12 12
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - 1 610 873 1 778 1 801 1 665 1 607 1 361 1 072 1 242
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - 403 582 660 605 682 601 549 421 491
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 876 829 323 -20 -702 2 409 176 120 747 824
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -20,06% -7,79% -67,27% -25,94% -27,90% -11,19% 3,31% -15,36% -13,66% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 14,04% 13,83% 4,65% -0,67% -8,72% 17,55% -2,71% -4,16% -0,07% 1,06%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 68,07% 49,81% 15,35% -0,82% -10,05% 18,60% -2,82% -4,49% -0,07% 1,07%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 88,58% 92,11% 45,88% 23,19% 24,07% 46,35% 56,56% 64,26% 71,52% 70,53%
Rörelsekapital/omsättning 441,26% 336,46% 303,72% 94,13% 74,76% 64,14% 71,16% 75,09% 59,33% 52,67%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 88,51% 83,82% 71,59% 60,16% 49,56% 46,90% 31,71% 36,72% 35,09% 32,92%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 1 102,03% 1 513,26% 1 328,68% 385,81% 225,62% 213,65% 278,63% 326,67% 221,29% 195,07%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...