Visa allt om Oljetransport i Fagersta AB
Visa allt om Oljetransport i Fagersta AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
Nettoomsättning 197 335 199 480 206 817 201 089 235 861 213 525 265 139 201 625 145 388 87 054
Övrig omsättning 48 987 618 695 51 1 657 1 012 37 - 3 685
Rörelseresultat (EBIT) 3 293 698 2 492 1 842 3 385 3 108 12 130 4 924 2 603 6 487
Resultat efter finansnetto 2 459 -136 2 127 1 835 3 643 3 169 12 529 5 018 2 451 5 944
Årets resultat 2 089 1 402 487 538 4 182 1 733 5 372 3 030 1 916 1 406
Balansräkningar (tkr)
2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 18 925 15 363 17 359 15 838 15 028 19 098 19 663 8 998 8 623 7 876
Omsättningstillgångar 65 833 54 367 57 741 44 144 51 733 39 252 48 226 41 816 33 484 34 997
Tillgångar 84 758 69 730 75 100 59 982 66 761 58 350 67 890 50 814 42 107 42 873
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 19 457 17 368 16 785 16 847 16 645 12 954 13 072 8 420 5 390 3 474
Obeskattade reserver 12 403 9 682 11 626 10 183 9 117 11 159 10 383 5 359 4 576 4 812
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 6 566 6 273 7 291 7 492 0 0 0 0 0 12 306
Kortfristiga skulder 46 332 36 407 39 398 25 460 40 999 34 237 44 434 37 034 32 140 22 280
Skulder och eget kapital 84 758 69 730 75 100 59 982 66 761 58 350 67 890 50 814 42 107 42 873
Löner & utdelning (tkr)
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
2005-12
Löner till styrelse & VD 1 035 1 035 897 785 580 200 480 500 500 650
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 5 495 5 394 5 094 5 300 5 242 4 571 4 280 3 855 3 378 5 171
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 2 412 2 374 2 182 2 075 1 686 1 648 1 598 1 541 1 294 2 201
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 197 383 200 467 207 435 201 784 235 912 215 182 266 151 201 662 145 388 90 739
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 17 17 17 17 17 16 17 11 11 18
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 11 608 11 734 12 166 11 829 13 874 13 345 15 596 18 330 13 217 4 836
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 530 523 492 193 445 406 381 544 476 450
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 6 299 5 203 6 473 1 940 9 614 8 600 16 475 8 704 6 443 8 431
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -1,08% -3,55% 2,85% -14,74% 10,46% -19,47% 31,50% 38,68% 67,01% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 4,02% 1,24% 3,55% 3,44% 5,46% 5,52% 18,50% 9,92% 6,67% 15,23%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 1,73% 0,44% 1,29% 1,02% 1,55% 1,51% 4,74% 2,50% 1,93% 7,50%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 12,14% 10,49% 7,80% 4,56% 8,39% 11,10% 12,95% 8,18% 13,39% 25,28%
Rörelsekapital/omsättning 9,88% 9,00% 8,87% 9,29% 4,55% 2,35% 1,43% 2,37% 0,92% 14,61%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 34,37% 35,74% 33,76% 40,60% 35,00% 36,30% 30,27% 24,16% 20,63% 16,18%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 49,03% 54,25% 69,96% 105,48% 96,61% 93,00% 87,42% 84,75% 89,23% 148,90%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...