Visa allt om Trestads Telemontage Aktiebolag

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 14 254 16 159 25 312 29 591 28 246 24 137 26 482 21 657 22 350 22 997
Övrig omsättning 685 394 1 172 97 377 332 194 35 316 116
Rörelseresultat (EBIT) 518 289 -591 -808 264 521 465 55 414 503
Resultat efter finansnetto 429 188 -677 -912 164 344 263 -74 252 378
Årets resultat 429 188 -397 -715 289 120 82 52 33 77
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 184 302 424 585 737 616 2 676 631 746 912
Omsättningstillgångar 6 486 6 565 8 868 9 732 10 288 11 160 9 676 8 132 7 996 7 185
Tillgångar 6 670 6 867 9 292 10 317 11 026 11 776 12 352 8 763 8 741 8 096
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 099 670 482 879 1 595 1 456 1 336 1 255 1 203 1 170
Obeskattade reserver 0 0 0 0 197 427 257 141 308 251
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 916 1 094 1 686 242 305 311 1 032 1 709 2 145 2 060
Kortfristiga skulder 4 655 5 103 7 124 9 196 8 930 9 583 9 727 5 659 5 085 4 615
Skulder och eget kapital 6 670 6 867 9 292 10 317 11 026 11 776 12 352 8 763 8 741 8 096
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - 0 - 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - 6 944 6 230 5 411 5 973 5 727
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader - - - - - 2 487 2 321 1 727 2 434 1 990
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 150 0 0 0 0
Omsättning 14 939 16 553 26 484 29 688 28 623 24 469 26 676 21 692 22 666 23 113
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 10 10 18 20 20 20 19 18 18 16
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 425 1 616 1 406 1 480 1 412 1 207 1 394 1 203 1 242 1 437
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 559 641 583 590 552 506 469 433 479 500
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 621 411 -466 -655 408 611 523 215 601 661
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -11,79% -36,16% -14,46% 4,76% 17,02% -8,86% 22,28% -3,10% -2,81% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 7,87% 4,31% -5,84% -7,72% 2,46% 4,52% 3,81% 0,65% 4,78% 6,23%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 3,68% 1,83% -2,15% -2,69% 0,96% 2,20% 1,78% 0,26% 1,87% 2,19%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 61,15% 65,04% 54,93% 56,70% 58,09% 60,37% 55,41% 56,91% 59,88% 57,73%
Rörelsekapital/omsättning 12,85% 9,05% 6,89% 1,81% 4,81% 6,53% -0,19% 11,42% 13,02% 11,18%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 16,48% 9,76% 5,19% 8,52% 15,86% 15,19% 12,44% 15,58% 16,36% 16,74%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 116,28% 104,06% 111,89% 93,53% 100,32% 98,49% 80,56% 116,29% 121,73% 116,27%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!