Visa allt om Olle S Nevenius Ingenjörsbyrå Aktiebolag
Visa allt om Olle S Nevenius Ingenjörsbyrå Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 1 412 1 375 1 328 1 410 998 1 601 1 019 1 363 1 578 908
Övrig omsättning 2 58 3 - 5 - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 450 355 244 329 9 199 192 65 176 147
Resultat efter finansnetto 450 372 235 330 9 199 192 65 176 145
Årets resultat 263 218 183 257 6 146 140 83 91 104
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 154 206 258 107 126 50 61 22 28 36
Omsättningstillgångar 1 120 1 113 818 798 611 618 620 491 746 536
Tillgångar 1 274 1 319 1 076 905 737 668 681 513 774 572
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 796 933 815 632 425 469 450 310 347 348
Obeskattade reserver 205 92 0 0 0 0 0 0 49 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 273 293 261 273 312 199 231 203 378 224
Skulder och eget kapital 1 274 1 319 1 076 905 737 668 681 513 774 572
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - 59 320 0 333 154 394 400 158
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 0 - - - 0 -
Löner till övriga anställda 363 481 385 115 412 119 90 72 57 88
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - - 0 -
Sociala kostnader 135 140 144 134 153 163 103 209 236 155
Utdelning till aktieägare 675 400 100 0 0 50 0 0 120 92
Omsättning 1 414 1 433 1 331 1 410 1 003 1 601 1 019 1 363 1 578 908
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 3 - 2 2 3 3 4 3 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 471 458 - 705 499 534 340 341 526 454
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 166 208 - 296 295 215 114 167 244 209
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 502 407 296 348 28 210 203 82 184 173
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 2,69% 3,54% -5,82% 41,28% -37,66% 57,11% -25,24% -13,62% 73,79% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 35,32% 28,20% 22,68% 36,35% 1,22% 29,79% 28,19% 12,67% 22,74% 25,70%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 31,87% 27,05% 18,37% 23,33% 0,90% 12,43% 18,84% 4,77% 11,15% 16,19%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 93,63% 90,47% 92,39% 93,19% 90,48% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 59,99% 59,64% 41,94% 37,23% 29,96% 26,17% 38,17% 21,13% 23,32% 34,36%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 75,03% 76,18% 75,74% 69,83% 57,67% 70,21% 66,08% 60,43% 49,39% 60,84%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 410,26% 379,86% 313,41% 292,31% 195,83% 310,55% 268,40% 241,87% 197,35% 239,29%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...