Visa allt om Närkes Kils Bil och Plåt Aktiebolag
Visa allt om Närkes Kils Bil och Plåt Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 1 851 1 745 1 562 1 760 1 577 1 776 1 690 1 589 1 879 1 565
Övrig omsättning - 10 - - 35 - - - 23 -
Rörelseresultat (EBIT) 65 0 -16 29 101 13 49 107 35 161
Resultat efter finansnetto 65 1 -13 32 101 20 50 105 30 157
Årets resultat 51 15 4 10 46 42 68 78 21 67
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 144 141 135 166 100 147 134 136 171 211
Omsättningstillgångar 893 778 662 744 793 799 771 841 885 443
Tillgångar 1 037 919 797 910 893 946 905 977 1 056 654
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 470 419 404 401 391 345 303 285 207 215
Obeskattade reserver 62 62 82 102 86 47 87 129 135 131
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 200 0
Kortfristiga skulder 505 438 310 407 416 554 515 562 513 307
Skulder och eget kapital 1 037 919 797 910 893 946 905 977 1 056 654
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD 0 - - - 0 355 379 245 297 304
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 496 478 402 467 390 102 57 115 51 24
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 203 189 168 181 163 184 197 170 231 145
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 50 0 29
Omsättning 1 851 1 755 1 562 1 760 1 612 1 776 1 690 1 589 1 902 1 565
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 617 582 521 587 526 592 563 530 940 783
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 244 223 195 218 194 242 223 169 438 262
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 110 34 14 48 133 45 82 142 72 181
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 6,07% 11,72% -11,25% 11,60% -11,20% 5,09% 6,36% -15,43% 20,06% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 6,27% 0,11% -1,63% 3,63% 11,31% 2,11% 5,52% 11,05% 3,31% 24,62%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 3,51% 0,06% -0,83% 1,88% 6,40% 1,13% 2,96% 6,80% 1,86% 10,29%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 70,18% 68,42% 64,60% 67,73% 66,90% 66,89% 70,59% 71,68% 71,15% 67,41%
Rörelsekapital/omsättning 20,96% 19,48% 22,54% 19,15% 23,91% 13,80% 15,15% 17,56% 19,80% 8,69%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 49,99% 50,86% 58,72% 52,33% 50,88% 40,13% 40,57% 38,68% 28,81% 47,30%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 172,28% 172,15% 204,52% 172,48% 181,97% 137,91% 144,08% 144,13% 165,89% 134,53%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...