Visa allt om Winn Marketing Aktiebolag
Visa allt om Winn Marketing Aktiebolag

Koncernredovisning

Resultaträkning (tkr)
2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04 2006-04 2005-04
Nettoomsättning 98 807 84 794 82 382 84 281 82 254 61 544 53 478 63 024 73 315 50 651
Övrig omsättning 251 248 843 17 12 233 - 615 61 -
Rörelseresultat (EBIT) 3 877 3 771 2 849 3 393 3 717 1 230 1 406 2 774 3 603 2 010
Resultat efter finansnetto 3 520 3 224 2 319 3 038 3 158 443 881 2 251 3 005 1 281
Årets resultat 2 679 2 282 1 659 2 162 2 283 244 564 1 560 2 116 896
Balansräkningar (tkr)
2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04 2006-04 2005-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 869 1 106 1 015 448 531 272 323 365 335 374
Omsättningstillgångar 34 287 33 087 25 353 26 188 28 804 26 167 28 522 21 672 21 201 18 741
Tillgångar 35 155 34 193 26 368 26 636 29 335 26 439 28 844 22 036 21 536 19 115
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 15 551 13 290 11 608 10 549 8 987 7 117 6 874 6 750 5 390 3 794
Minoritetsintressen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 1 124 1 470 1 327 1 313 1 185 715 1 711 715 548 384
Långfristiga skulder 303 538 170 684 3 837 5 431 5 913 4 019 4 496 6 709
Kortfristiga skulder 18 178 18 895 13 263 14 090 15 326 13 175 14 347 10 553 11 103 8 229
Skulder och eget kapital 35 155 34 193 26 368 26 636 29 335 26 439 28 844 22 036 21 536 19 115
Löner & utdelning (tkr)
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
2006-04
2005-04
Löner till styrelse & VD - 0 0 1 216 1 164 1 196 820 773 680 854
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 0
Löner till övriga anställda 5 457 4 991 4 766 2 912 2 597 2 355 2 645 2 278 1 938 1 759
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 0
Sociala kostnader 2 282 2 370 1 911 1 825 1 629 1 564 1 520 1 362 1 215 1 203
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 99 058 85 042 83 225 84 298 82 266 61 777 53 478 63 639 73 376 50 651
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 14 15 14 14 13 12 12 11 9 9
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 7 058 5 653 5 884 6 020 6 327 5 129 4 457 5 729 8 146 5 628
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 587 516 500 442 440 421 411 390 451 452
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 4 042 3 968 2 940 3 529 3 851 1 325 1 523 2 830 3 653 2 067
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 16,53% 2,93% -2,25% 2,46% 33,65% 15,08% -15,15% -14,04% 44,75% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 11,19% 11,14% 10,76% 12,81% 12,74% 4,99% 4,91% 12,61% 17,16% 12,20%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 3,98% 4,49% 3,44% 4,05% 4,54% 2,14% 2,65% 4,41% 5,04% 4,60%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 20,01% 22,55% 19,31% 19,41% 19,30% 18,13% 22,80% 15,59% 18,05% 20,14%
Rörelsekapital/omsättning 16,30% 16,74% 14,68% 14,35% 16,39% 21,11% 26,51% 17,64% 13,77% 20,75%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 44,24% 38,87% 44,02% 39,60% 30,64% 26,92% 23,83% 30,63% 25,03% 19,85%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 93,20% 89,74% 91,74% 89,34% 68,78% 81,52% 98,89% 90,62% 81,18% 101,77%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 121 847 118 083 98 222 84 407 81 336 83 801 82 093 61 314 53 328 62 725
Övrig omsättning 544 424 232 248 843 17 12 233 - 615
Rörelseresultat (EBIT) 5 831 6 097 3 845 3 744 2 731 3 527 3 912 1 340 1 569 2 751
Resultat efter finansnetto 5 042 5 644 3 492 3 206 2 206 3 175 3 355 554 1 046 2 228
Årets resultat 3 232 3 377 2 118 1 871 1 556 1 802 1 626 241 565 1 115
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 5 273 713 865 950 807 447 528 269 318 365
Omsättningstillgångar 44 044 40 503 33 768 32 770 24 688 26 078 28 633 25 964 28 448 21 282
Tillgångar 49 317 41 217 34 633 33 720 25 495 26 525 29 162 26 232 28 766 21 646
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 15 040 13 808 11 430 9 812 8 541 7 585 6 382 5 156 4 916 4 790
Obeskattade reserver 6 918 6 330 5 074 4 394 3 854 3 828 3 341 2 554 2 551 2 552
Avsättningar (tkr) 0 0 0 307 307 307 307 0 997 0
Långfristiga skulder 2 650 150 250 450 47 684 3 837 5 431 5 913 4 019
Kortfristiga skulder 24 709 20 929 17 879 18 757 12 746 14 122 15 295 13 091 14 390 10 284
Skulder och eget kapital 49 317 41 217 34 633 33 720 25 495 26 525 29 162 26 232 28 766 21 646
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 1 216 1 164 1 196 820 773
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 5 583 5 168 5 065 4 506 4 381 2 530 2 225 2 049 2 320 1 956
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - - - -
Sociala kostnader 2 349 2 346 2 123 2 189 1 755 1 665 1 483 1 424 1 383 1 238
Utdelning till aktieägare 6 000 2 000 1 000 600 600 600 600 400 440 440
Omsättning 122 391 118 507 98 454 84 655 82 179 83 818 82 105 61 547 53 328 63 340
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 13 13 13 14 13 12 12 12 11 10
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 9 373 9 083 7 556 6 029 6 257 6 983 6 841 5 110 4 848 6 273
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 644 606 590 504 497 473 433 408 431 413
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 5 962 6 226 3 958 3 889 2 769 3 661 4 045 1 434 1 685 2 807
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 3,19% 20,22% 16,37% 3,78% -2,94% 2,08% 33,89% 14,98% -14,98% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 11,82% 14,81% 11,26% 11,21% 10,66% 13,37% 13,48% 5,44% 5,49% 12,73%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 4,79% 5,17% 3,97% 4,48% 3,34% 4,23% 4,79% 2,33% 2,96% 4,39%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 17,57% 17,68% 19,61% 22,20% 17,79% 18,59% 19,19% 17,92% 22,58% 15,19%
Rörelsekapital/omsättning 15,87% 16,58% 16,18% 16,60% 14,68% 14,27% 16,25% 21,00% 26,36% 17,53%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 41,44% 45,48% 44,43% 38,70% 44,64% 39,23% 30,33% 26,67% 23,47% 30,62%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 91,57% 89,25% 92,34% 89,18% 90,29% 88,59% 68,89% 81,96% 98,08% 89,20%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...