Visa allt om Advokatfirman Vinge Aktiebolag
Visa allt om Advokatfirman Vinge Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 0 994 10 222 10 824 17 398 35 598 28 609 22 997 25 397 31 298
Övrig omsättning 1 283 1 246 3 671 - - 2 026 1 825 2 461 548 930
Rörelseresultat (EBIT) 1 283 849 2 393 -703 -2 484 3 297 2 430 1 899 1 400 -1 581
Resultat efter finansnetto 1 289 596 2 419 -546 -2 437 3 854 2 847 1 914 931 -1 726
Årets resultat 1 006 -635 2 245 -546 -3 837 1 963 286 545 600 -2 273
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 13 440 13 000 12 453 8 895 9 615 13 305 11 440 10 102 10 372 9 934
Omsättningstillgångar 5 892 5 369 11 783 12 598 13 478 33 375 25 887 19 628 10 708 14 363
Tillgångar 19 332 18 369 24 237 21 492 23 093 46 681 37 328 29 730 21 080 24 298
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 5 397 4 366 5 043 2 849 3 395 7 280 5 294 5 008 5 040 2 707
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 13 935 14 003 19 194 18 643 19 697 39 400 32 034 24 722 16 039 21 591
Skulder och eget kapital 19 332 18 369 24 237 21 492 23 093 46 681 37 328 29 730 21 080 24 298
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 - 0 0 - - 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 1 247 4 275 3 618 4 330 3 289 4 283 3 240 3 656 10 533
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 0 - - - 0 - -
Sociala kostnader 0 105 489 520 632 524 609 1 525 1 078 1 535
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 283 2 240 13 893 10 824 17 398 37 624 30 434 25 458 25 945 32 228
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 1 7 8 7 10 12 15 10 13
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - 994 1 460 1 353 2 485 3 560 2 384 1 533 2 540 2 408
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - 1 354 693 569 734 434 430 336 538 997
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 283 886 2 416 -681 -2 461 3 405 2 541 2 109 1 648 -1 331
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -100,00% -90,28% -5,56% -37,79% -51,13% 24,43% 24,40% -9,45% -18,85% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet - 4,74% 9,98% -2,55% -10,55% 8,26% 7,63% 6,50% 7,02% -6,27%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. - 87,53% 23,66% -5,05% -14,01% 10,83% 9,95% 8,41% 5,82% -4,87%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. - 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning - -868,61% -72,50% -55,85% -35,75% -16,93% -21,49% -22,15% -20,99% -23,09%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 27,92% 23,77% 20,81% 13,26% 14,70% 15,60% 14,18% 16,84% 23,91% 11,14%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 42,28% 38,34% 61,39% 67,57% 68,43% 84,71% 80,81% 79,39% 66,76% 66,52%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...