Visa allt om Lyckås Fastighets AB
Visa allt om Lyckås Fastighets AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 4 808 4 702 4 608 4 455 4 341 0 2 594 2 503 2 409 2 277
Övrig omsättning - - - - - 3 861 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 1 848 1 728 2 299 1 712 2 110 1 223 360 685 523 660
Resultat efter finansnetto 1 122 815 1 225 451 470 670 144 129 -52 65
Årets resultat 796 653 612 132 195 248 2 129 -52 65
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 33 121 33 755 34 312 34 630 34 947 23 592 11 455 11 606 11 758 11 909
Omsättningstillgångar 2 714 2 651 2 104 498 1 575 1 168 281 270 212 158
Tillgångar 35 834 36 406 36 416 35 127 36 522 24 760 11 736 11 876 11 970 12 067
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 757 1 961 1 308 696 564 620 373 371 511 564
Obeskattade reserver 1 382 1 327 1 372 955 715 475 142 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 28 746 29 361 30 816 31 289 33 812 22 962 10 572 0 10 886 10 852
Kortfristiga skulder 2 950 3 758 2 920 2 188 1 432 702 649 11 505 573 651
Skulder och eget kapital 35 834 36 406 36 416 35 127 36 522 24 760 11 736 11 876 11 970 12 067
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 0 - 0 - - - 681 397 364 261
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 549 582 467 441 320 576 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader 154 136 114 113 95 181 214 128 112 74
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 4 808 4 702 4 608 4 455 4 341 3 861 2 594 2 503 2 409 2 277
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 404 2 351 2 304 2 228 2 171 - 1 297 1 252 1 205 1 139
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 352 359 291 277 208 252 448 263 238 167
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 2 483 2 285 2 616 2 029 2 427 1 446 511 836 674 811
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 2,25% 2,04% 3,43% 2,63% - -100,00% 3,64% 3,90% 5,80% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 5,19% 4,75% 6,32% 4,91% 5,83% - 3,07% 5,77% 4,37% 5,47%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 38,71% 36,77% 49,98% 38,70% 49,02% - 13,88% 27,37% 21,71% 28,99%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% - 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -4,91% -23,54% -17,71% -37,93% 3,29% - -14,19% -448,86% -14,99% -21,65%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 10,70% 8,23% 6,53% 3,99% 2,99% 3,92% 4,07% 3,12% 4,27% 4,67%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 92,00% 70,54% 72,05% 22,76% 109,99% 166,38% 43,30% 2,35% 37,00% 24,27%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2011 är 14 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...