Visa allt om Sista versen 23710 AB
Visa allt om Sista versen 23710 AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04 2006-04
Nettoomsättning 0 43 11 52 119 173 299 306 285 212
Övrig omsättning 27 1 460 2 169 94 8 510 662 571 355
Rörelseresultat (EBIT) -66 1 211 -155 5 10 -259 398 389 -110 153
Resultat efter finansnetto -65 1 469 -155 5 11 -216 373 338 3 80
Årets resultat -65 1 201 -155 5 11 -216 271 245 1 58
Balansräkningar (tkr)
2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04 2006-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 1 249 1 272 1 295 1 343 1 109 1 149 1 212 1 337
Omsättningstillgångar 1 221 1 621 191 413 475 396 673 788 514 622
Tillgångar 1 221 1 621 1 440 1 685 1 770 1 739 1 782 1 937 1 725 1 959
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 387 1 321 689 844 839 828 1 164 1 017 772 836
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 834 300 751 841 931 912 618 919 951 1 123
Skulder och eget kapital 1 221 1 621 1 440 1 685 1 770 1 739 1 782 1 937 1 725 1 959
Löner & utdelning (tkr)
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
2006-04
Löner till styrelse & VD 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 - 0 30 100 57 0 4
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - - -
Sociala kostnader 0 0 6 8 5 14 27 23 0 10
Utdelning till aktieägare 195 300 0 0 0 0 120 125 0 65
Omsättning 27 1 503 13 221 213 181 809 968 856 567
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 0 0 2 2 2 2 2 1 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - 26 60 87 150 153 285 106
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - 4 7 22 73 40 7 7
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -66 1 349 -132 28 58 -211 438 451 -47 192
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -100,00% 290,91% -78,85% -56,30% -31,21% -42,14% -2,29% 7,37% 34,43% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet - 90,62% -10,76% 0,30% 0,56% -12,42% 22,84% 20,19% 4,64% 7,91%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. - 3 416,28% -1 409,09% 9,62% 8,40% -124,86% 136,12% 127,78% 28,07% 73,11%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. - 25,58% 100,00% 94,23% 96,64% 16,18% 91,97% 20,59% -146,67% 8,96%
Rörelsekapital/omsättning - 3 072,09% -5 090,91% -823,08% -383,19% -298,27% 18,39% -42,81% -153,33% -236,32%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 31,70% 81,49% 47,85% 50,09% 47,40% 47,61% 65,32% 52,50% 44,84% 42,67%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 146,40% 540,33% 21,17% 41,38% 44,04% 36,29% 97,41% 76,82% 45,01% 46,93%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...