Visa allt om Markplanering i Varberg Aktiebolag

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2022-08 2021-08 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08
Nettoomsättning 41 455 35 876 43 290 43 218 33 821 38 532 35 363 34 267 30 655 29 909
Övrig omsättning 725 286 864 42 168 653 215 394 13 49
Rörelseresultat (EBIT) 3 441 1 745 2 604 2 769 396 2 654 2 686 1 291 834 811
Resultat efter finansnetto 3 428 1 785 2 620 2 769 366 2 626 2 661 1 266 809 787
Årets resultat 2 421 1 260 1 766 2 060 1 722 1 381 1 748 956 843 449
Balansräkningar (tkr)
2022-08 2021-08 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 6 372 6 879 8 052 6 144 6 156 6 121 6 434 5 842 5 920 6 987
Omsättningstillgångar 14 309 13 629 12 520 12 526 10 924 11 734 10 811 10 502 10 048 7 694
Tillgångar 20 680 20 507 20 571 18 670 17 080 17 855 17 245 16 344 15 969 14 681
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 10 280 12 859 11 599 9 833 7 773 6 051 6 670 5 921 5 465 4 622
Obeskattade reserver 2 731 2 424 2 303 2 018 1 970 3 916 3 173 2 850 2 912 3 294
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 348 0 0 0 775 1 084 1 375 803 1 157 1 490
Kortfristiga skulder 6 321 5 224 6 669 6 819 6 561 6 804 6 027 6 769 6 435 5 275
Skulder och eget kapital 20 680 20 507 20 571 18 670 17 080 17 855 17 245 16 344 15 969 14 681
Löner & utdelning (tkr)
2022-08
2021-08
2020-08
2019-08
2018-08
2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
Löner till styrelse & VD - 0 - - - - - - - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 0 - - - - 8 610 8 818 7 680 8 998
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - - - - -
Sociala kostnader - 0 - - - - 3 240 3 393 2 925 3 079
Utdelning till aktieägare 1 000 0 0 0 0 0 2 000 1 000 500 0
Omsättning 42 180 36 162 44 154 43 260 33 989 39 185 35 578 34 661 30 668 29 958
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 29 28 29 29 27 26 24 24 23 24
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 429 1 281 1 493 1 490 1 253 1 482 1 473 1 428 1 333 1 246
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 554 542 545 511 518 526 494 511 473 514
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 4 830 3 335 4 426 4 184 1 870 4 125 4 146 2 637 2 183 2 204
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 15,55% -17,13% 0,17% 27,78% -12,23% 8,96% 3,20% 11,78% 2,49% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 16,83% 8,70% 12,77% 14,90% 2,35% 14,95% 15,69% 8,09% 5,45% 5,86%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 8,39% 4,98% 6,07% 6,43% 1,19% 6,93% 7,65% 3,86% 2,84% 2,88%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 61,32% 52,89% 52,83% 58,20% 53,57% 53,57% 51,38% 53,98% 60,24%
Rörelsekapital/omsättning 19,27% 23,43% 13,52% 13,21% 12,90% 12,79% 13,53% 10,89% 11,79% 8,09%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 60,01% 71,93% 65,12% 61,10% 54,51% 51,00% 53,03% 49,83% 48,45% 48,02%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 178,29% 201,59% 131,49% 135,93% 144,61% 119,83% 138,00% 117,58% 127,68% 102,69%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!