Visa allt om Bergströms Verkstads Aktiebolag
Visa allt om Bergströms Verkstads Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 787 625 605 607 569 481 461 557 1 424 1 134
Övrig omsättning 26 26 91 150 136 141 139 - - 87
Rörelseresultat (EBIT) -1 074 -747 -665 -1 322 -919 -986 -905 -830 58 -3 191
Resultat efter finansnetto -1 089 -757 -674 -1 333 -931 -996 -913 -834 49 -3 213
Årets resultat 111 -57 -324 -53 7 5 5 -4 33 -3 100
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 632 673 734 906 1 069 1 246 1 361 684 544 580
Omsättningstillgångar 806 618 632 856 1 065 1 012 1 040 720 875 264
Tillgångar 1 438 1 291 1 366 1 762 2 134 2 258 2 400 1 405 1 419 844
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 221 111 168 492 545 538 533 528 531 499
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 18 18 10 9
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 000 999 981 1 126 1 282 1 281 1 564 103 0 68
Kortfristiga skulder 217 182 217 144 307 440 286 756 878 268
Skulder och eget kapital 1 438 1 291 1 366 1 762 2 134 2 258 2 400 1 405 1 419 844
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - - - - - 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - 0 0
Löner till övriga anställda 666 390 307 605 547 461 536 454 395 466
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - 0 - 0 0
Sociala kostnader 217 117 112 213 202 179 207 191 161 179
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 813 651 696 757 705 622 600 557 1 424 1 221
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 394 313 605 304 285 241 231 279 712 567
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 442 254 419 409 375 313 363 315 271 318
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -1 033 -685 -492 -1 148 -742 -791 -740 -781 94 -3 092
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 25,92% 3,31% -0,33% 6,68% 18,30% 4,34% -17,24% -60,88% 25,57% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -74,69% -57,86% -48,61% -75,03% -43,02% -43,62% -37,67% -58,86% 4,30% -377,96%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -136,47% -119,52% -109,75% -217,79% -161,34% -204,78% -196,10% -148,47% 4,28% -281,31%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 33,16% 31,84% 30,74% 17,63% 54,31% 24,12% 59,87% 75,22% 95,58% 66,93%
Rörelsekapital/omsättning 74,84% 69,76% 68,60% 117,30% 133,22% 118,92% 163,56% -6,46% -0,21% -0,35%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 15,37% 8,60% 12,30% 27,92% 25,54% 23,83% 22,76% 38,50% 37,93% 59,89%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 365,44% 329,67% 270,05% 583,33% 310,42% 200,91% 313,64% 76,59% 97,95% 91,04%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...