Visa allt om Solör Bioenergi Agrovärme AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 44 735 39 659 30 669 31 221 32 245 32 677 32 116 31 042 34 598 51 223
Övrig omsättning 3 385 2 076 9 186 9 757 7 066 6 235 4 639 1 850 6 280 12 558
Rörelseresultat (EBIT) 3 313 5 849 2 875 5 820 2 742 5 843 1 283 2 953 2 383 11 317
Resultat efter finansnetto 2 685 5 897 4 122 7 589 4 688 6 487 939 2 040 1 362 10 379
Årets resultat -3 480 -2 878 -2 072 313 102 -327 315 127 1 108 8 006
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 133 210 131 534 126 994 100 266 92 284 69 567 71 454 74 040 77 699 78 770
Omsättningstillgångar 76 711 74 005 69 864 67 730 93 460 34 864 30 629 8 180 9 885 12 391
Tillgångar 209 921 205 539 196 858 167 996 185 744 104 431 102 083 82 220 87 584 91 160
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 5 427 8 862 11 740 13 812 13 498 13 396 13 723 13 408 13 281 13 060
Obeskattade reserver 48 058 48 058 48 058 48 058 48 058 22 488 22 488 22 488 22 488 22 488
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 130 000 130 000 36 500 36 500 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 26 436 18 619 100 560 69 626 124 188 68 547 65 872 46 324 51 815 55 612
Skulder och eget kapital 209 921 205 539 196 858 167 996 185 744 104 431 102 083 82 220 87 584 91 160
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 9 418 7 275 8 001 7 898 7 632 5 106 4 637 6 175 5 024 5 013
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 4 496 3 192 4 109 4 167 3 804 2 254 1 911 2 621 2 044 2 544
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 48 120 41 735 39 855 40 978 39 311 38 912 36 755 32 892 40 878 63 781
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 13 10 10 11 11 9 8 10 9 9
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 441 3 966 3 067 2 838 2 931 3 631 4 015 3 104 3 844 5 691
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 1 121 1 147 1 229 1 110 1 068 853 837 910 830 860
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 6 412 8 984 5 630 8 606 5 252 8 179 6 859 8 482 7 699 17 475
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 12,80% 29,31% -1,77% -3,18% -1,32% 1,75% 3,46% -10,28% -32,46% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 3,13% 4,46% 2,92% 5,35% 3,11% 7,96% 2,09% 3,98% 3,28% 13,85%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 14,68% 23,10% 18,76% 28,80% 17,89% 25,43% 6,64% 10,55% 8,30% 24,65%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 67,46% 69,20% 59,44% 60,16% 59,98% 62,75% 63,55% 61,34% 51,93% 47,29%
Rörelsekapital/omsättning 112,38% 139,66% -100,09% -6,07% -95,30% -103,08% -109,74% -122,88% -121,19% -84,38%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 20,44% 22,55% 25,01% 30,53% 27,45% 29,62% 30,63% 37,64% 35,19% 32,51%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 281,35% 379,86% 66,09% 93,75% 73,96% 48,97% 44,43% 14,92% 16,17% 18,82%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!