Visa allt om Kinesiska Muren Restaurang AB
Visa allt om Kinesiska Muren Restaurang AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08
Nettoomsättning 17 2 667 3 277 3 402 3 642 3 603 3 707 3 193 2 239 2 168
Övrig omsättning 8 1 458 322 313 227 240 327 303 56 34
Rörelseresultat (EBIT) -18 1 124 37 5 -114 118 -94 -148 -201 -298
Resultat efter finansnetto -18 1 123 36 -195 -115 118 -94 -149 -214 -340
Årets resultat -18 1 100 36 -195 -115 118 -94 -149 -214 -340
Balansräkningar (tkr)
2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 229 266 303 340 377 375
Omsättningstillgångar 878 1 081 162 223 248 311 231 304 261 430
Tillgångar 878 1 081 162 223 477 578 535 644 639 805
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 563 981 -18 -54 141 255 137 131 130 345
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 315 100 180 277 336 322 397 513 508 461
Skulder och eget kapital 878 1 081 162 223 477 578 535 644 639 805
Löner & utdelning (tkr)
2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
Löner till styrelse & VD - - - - - 0 515 317 191 208
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 867 1 187 1 148 1 289 1 200 783 785 296 249
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 315 402 321 343 348 388 293 207 207
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 25 4 125 3 599 3 715 3 869 3 843 4 034 3 496 2 295 2 202
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. - 5 6 6 6 6 6 6 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - 533 546 567 607 601 618 532 560 542
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - 232 263 250 278 259 281 233 189 173
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -18 1 124 37 34 -77 155 -57 -111 -161 -264
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -99,36% -18,61% -3,67% -6,59% 1,08% -2,81% 16,10% 42,61% 3,27% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -2,05% 103,98% 22,84% -87,44% -23,90% 20,42% -17,57% -22,98% -30,83% -35,78%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -105,88% 42,14% 1,13% -5,73% -3,13% 3,28% -2,54% -4,64% -8,80% -13,28%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 65,54% 66,16% 63,29% 61,64% 63,56% 62,75% 62,17% 60,79% 55,90%
Rörelsekapital/omsättning 3 311,76% 36,78% -0,55% -1,59% -2,42% -0,31% -4,48% -6,55% -11,03% -1,43%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 64,12% 90,75% -11,11% -24,22% 29,56% 44,12% 25,61% 20,34% 20,34% 42,86%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 278,73% 1 081,00% 61,11% 61,37% 48,81% 80,43% 45,84% 41,91% 33,66% 75,92%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...