Visa allt om Gyttorp Cartridge Company AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 30 767 39 566 38 929 42 788 40 707 49 073 45 708 34 922 33 490 30 803
Övrig omsättning 304 396 1 154 380 1 328 682 404 71 1 197 1 803
Rörelseresultat (EBIT) -4 420 -1 499 -1 098 -932 -1 081 -373 1 122 269 418 135
Resultat efter finansnetto -4 906 -1 265 -2 522 -1 666 -1 567 -551 936 51 164 -32
Årets resultat 0 0 -96 0 0 0 0 36 164 -32
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 11 28 44 63 98 91 203 348 580 994
Omsättningstillgångar 22 224 21 331 23 596 24 225 22 285 18 775 20 882 14 794 15 638 14 751
Tillgångar 22 234 21 359 23 640 24 288 22 383 18 866 21 085 15 142 16 218 15 745
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 5 623 5 623 5 623 5 719 5 719 5 719 5 719 5 719 5 625 5 461
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 12 210 11 952 12 534 12 301 10 461 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 4 401 3 784 5 484 6 268 6 203 13 148 15 366 9 423 10 592 10 284
Skulder och eget kapital 22 234 21 359 23 640 24 288 22 383 18 866 21 085 15 142 16 218 15 745
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - - 0 - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 2 525 2 260 2 242 2 484 2 770 2 967 2 666 1 758 2 377 2 818
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 872 865 958 1 051 1 143 1 198 1 029 651 1 249 1 145
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 31 071 39 962 40 083 43 168 42 035 49 755 46 112 34 993 34 687 32 606
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 7 6 6 6 7 7 7 6 6 8
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 4 395 6 594 6 488 7 131 5 815 7 010 6 530 5 820 5 582 3 850
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 519 531 541 593 566 598 533 407 605 507
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -4 403 -1 482 -1 080 -897 -1 036 -266 1 262 630 862 590
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -22,24% 1,64% -9,02% 5,11% -17,05% 7,36% 30,89% 4,28% 8,72% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -19,88% -4,72% -3,98% -3,83% -4,83% -1,97% 5,34% 1,78% 2,58% 0,90%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -14,37% -2,55% -2,42% -2,18% -2,66% -0,76% 2,46% 0,77% 1,25% 0,46%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 10,19% 9,63% 9,12% 12,62% 9,77% 17,21% 16,58% 17,05% 16,53% 18,69%
Rörelsekapital/omsättning 57,93% 44,35% 46,53% 41,97% 39,51% 11,47% 12,07% 15,38% 15,07% 14,50%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 25,29% 26,33% 23,79% 23,55% 25,55% 30,31% 27,12% 37,77% 34,68% 34,68%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 235,38% 365,33% 246,97% 211,66% 110,75% 50,81% 65,95% 75,60% 75,21% 93,01%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!