Visa allt om Sjölins Smide AB
Visa allt om Sjölins Smide AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 124 935 112 474 114 180 98 233 96 642 100 850 60 435 60 573 71 923 58 419
Övrig omsättning 1 309 29 632 553 376 56 62 111 777 165
Rörelseresultat (EBIT) 7 736 -518 4 021 904 5 146 9 033 4 780 1 820 2 271 3 618
Resultat efter finansnetto 7 344 -841 3 950 529 4 923 8 721 4 563 1 651 2 111 3 331
Årets resultat 4 499 1 515 3 425 1 109 2 768 4 667 3 686 1 072 973 1 890
Balansräkningar (tkr)
2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 18 872 19 299 19 886 22 136 15 849 14 356 13 383 13 975 10 538 10 689
Omsättningstillgångar 37 932 31 339 23 456 16 996 22 536 21 984 18 088 14 885 10 067 9 076
Tillgångar 56 803 50 638 43 341 39 131 38 385 36 340 31 471 28 860 20 605 19 764
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 10 616 6 417 8 402 5 716 6 707 7 739 5 322 7 636 6 764 5 991
Obeskattade reserver 3 885 2 476 5 291 5 816 6 815 5 897 3 892 4 400 4 300 3 596
Avsättningar (tkr) 203 69 68 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 9 215 10 448 11 458 12 499 9 435 10 669 10 385 4 813 2 438 2 688
Kortfristiga skulder 32 885 31 229 18 123 15 102 15 428 12 034 11 873 12 011 7 104 7 490
Skulder och eget kapital 56 803 50 638 43 341 39 131 38 385 36 340 31 471 28 860 20 605 19 764
Löner & utdelning (tkr)
2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD 2 885 2 903 2 898 2 706 2 710 3 134 1 108 1 583 1 484 1 265
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 34 582 31 319 26 547 25 154 20 206 17 037 10 658 14 700 18 109 17 355
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 13 630 13 266 9 846 8 090 8 297 7 631 4 599 5 588 6 306 6 425
Utdelning till aktieägare 3 000 300 3 500 800 2 100 3 800 2 250 6 000 200 200
Omsättning 126 244 112 503 114 812 98 786 97 018 100 906 60 497 60 684 72 700 58 584
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 80 78 76 58 65 60 55 50 50 50
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 562 1 442 1 502 1 694 1 487 1 681 1 099 1 211 1 438 1 168
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 655 624 527 637 542 506 313 446 526 509
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 9 072 695 5 518 2 690 6 619 10 531 5 677 3 079 3 511 4 920
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 11,08% -1,49% 16,23% 1,65% -4,17% 66,87% -0,23% -15,78% 23,12% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 13,65% -1,02% 9,87% 2,38% 13,90% 25,15% 15,22% 6,31% 11,02% 18,38%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 6,20% -0,46% 3,75% 0,95% 5,52% 9,06% 7,93% 3,00% 3,16% 6,22%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 61,11% 55,70% 50,43% 50,20% 48,93% 48,19% 45,78% 51,48% 47,67% 60,36%
Rörelsekapital/omsättning 4,04% 0,10% 4,67% 1,93% 7,35% 9,87% 10,28% 4,74% 4,12% 2,71%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 24,02% 16,49% 28,91% 26,20% 30,56% 33,26% 26,03% 37,70% 48,21% 43,41%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 113,21% 98,08% 125,56% 94,74% 121,88% 174,51% 144,10% 111,10% 135,50% 115,37%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2011 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...