Visa allt om Sjölins Smide AB

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2021-08 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08
Nettoomsättning 136 289 113 421 148 153 135 562 124 935 112 474 114 180 98 233 96 642 100 850
Övrig omsättning 1 805 2 058 6 434 948 1 309 29 632 553 376 56
Rörelseresultat (EBIT) -2 639 -1 437 11 532 8 099 7 736 -518 4 021 904 5 146 9 033
Resultat efter finansnetto -2 997 -1 963 11 258 7 808 7 344 -841 3 950 529 4 923 8 721
Årets resultat 0 -2 018 6 885 5 944 4 499 1 515 3 425 1 109 2 768 4 667
Balansräkningar (tkr)
2021-08 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 17 687 20 378 33 819 19 710 18 872 19 299 19 886 22 136 15 849 14 356
Omsättningstillgångar 32 202 44 951 33 050 38 632 37 932 31 339 23 456 16 996 22 536 21 984
Tillgångar 49 889 65 329 66 868 58 343 56 803 50 638 43 341 39 131 38 385 36 340
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 16 428 16 428 18 445 13 560 10 616 6 417 8 402 5 716 6 707 7 739
Obeskattade reserver 3 248 6 265 6 200 3 885 3 885 2 476 5 291 5 816 6 815 5 897
Avsättningar (tkr) 0 0 252 203 203 69 68 0 0 0
Långfristiga skulder 150 12 334 13 079 7 838 9 215 10 448 11 458 12 499 9 435 10 669
Kortfristiga skulder 30 063 30 302 28 893 32 857 32 885 31 229 18 123 15 102 15 428 12 034
Skulder och eget kapital 49 889 65 329 66 868 58 343 56 803 50 638 43 341 39 131 38 385 36 340
Löner & utdelning (tkr)
2021-08
2020-08
2019-08
2018-08
2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
Löner till styrelse & VD 2 124 2 087 2 223 3 419 2 885 2 903 2 898 2 706 2 710 3 134
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 29 557 32 201 35 907 35 461 34 582 31 319 26 547 25 154 20 206 17 037
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 12 784 13 285 15 217 14 913 13 630 13 266 9 846 8 090 8 297 7 631
Utdelning till aktieägare 0 0 0 2 000 3 000 300 3 500 800 2 100 3 800
Omsättning 138 094 115 479 154 587 136 510 126 244 112 503 114 812 98 786 97 018 100 906
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 64 67 79 79 80 78 76 58 65 60
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 130 1 693 1 875 1 716 1 562 1 442 1 502 1 694 1 487 1 681
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 741 738 749 700 655 624 527 637 542 506
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -1 507 262 12 765 9 355 9 072 695 5 518 2 690 6 619 10 531
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 20,16% -23,44% 9,29% 8,51% 11,08% -1,49% 16,23% 1,65% -4,17% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -5,03% -2,13% 17,28% 13,88% 13,65% -1,02% 9,87% 2,38% 13,90% 25,15%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -1,84% -1,23% 7,80% 5,97% 6,20% -0,46% 3,75% 0,95% 5,52% 9,06%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 43,50% 54,07% 53,45% 58,37% 61,11% 55,70% 50,43% 50,20% 48,93% 48,19%
Rörelsekapital/omsättning 1,57% 12,92% 2,81% 4,26% 4,04% 0,10% 4,67% 1,93% 7,35% 9,87%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 38,01% 32,63% 34,82% 28,44% 24,02% 16,49% 28,91% 26,20% 30,56% 33,26%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 101,90% 145,94% 111,56% 115,75% 113,21% 98,08% 125,56% 94,74% 121,88% 174,51%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...