Visa allt om Valtea Management Aktiebolag

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 2 373 3 987 6 132 12 978 15 546 17 791 14 642 17 025 18 368 21 787
Övrig omsättning 290 912 87 180 80 50 54 56 49 333
Rörelseresultat (EBIT) -845 -1 612 -1 011 -91 -541 802 -1 369 1 973 4 257 4 355
Resultat efter finansnetto -846 -1 583 -1 007 -136 -542 804 -1 364 2 008 4 430 4 558
Årets resultat -846 -654 19 45 136 461 303 1 632 3 021 2 673
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 9 27 36 196 218 3 418 3 450 3 514 3 590
Omsättningstillgångar 3 029 4 228 6 316 8 405 9 045 11 701 13 449 20 616 18 681 24 014
Tillgångar 3 029 4 236 6 343 8 440 9 241 11 919 16 867 24 066 22 195 27 604
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 204 3 051 3 705 3 686 3 641 3 505 10 544 15 241 13 609 16 340
Obeskattade reserver 0 0 929 2 279 2 879 3 654 3 375 5 175 5 375 4 850
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 824 1 185 1 709 2 475 2 721 4 760 2 948 3 650 3 210 6 414
Skulder och eget kapital 3 029 4 236 6 343 8 440 9 241 11 919 16 867 24 066 22 195 27 604
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - 439 462 475 546
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 783 1 930 2 001 2 423 2 309 - 1 867 2 085 1 707 1 749
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 400 700 1 009 1 176 1 085 0 1 075 1 050 1 128 1 149
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 7 500 5 000 0 2 752
Omsättning 2 663 4 899 6 219 13 158 15 626 17 841 14 696 17 081 18 417 22 120
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 5 5 6 6 7 7 7 7 7
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 187 797 1 226 2 163 2 591 2 542 2 092 2 432 2 624 3 112
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 599 531 612 612 587 555 491 525 489 504
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -836 -1 603 -1 002 -82 -493 869 -1 337 2 037 4 334 4 464
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -40,48% -34,98% -52,75% -16,52% -12,62% 21,51% -14,00% -7,31% -15,69% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -27,90% -37,35% -15,86% -1,07% -5,84% 6,76% -8,09% 8,35% 20,17% 16,52%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -35,61% -39,68% -16,41% -0,69% -3,47% 4,53% -9,32% 11,80% 24,37% 20,93%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 50,65% 49,69% 80,37% 61,43% 53,51% 60,08% 50,33% 66,73% 73,23% 69,67%
Rörelsekapital/omsättning 92,92% 76,32% 75,13% 45,69% 40,68% 39,01% 71,72% 99,65% 84,23% 80,78%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 72,76% 72,03% 69,83% 64,73% 63,70% 53,32% 78,12% 80,10% 80,21% 72,14%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 128,28% 96,71% 106,73% 207,39% 165,20% 129,64% 301,36% 476,05% 494,89% 330,11%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!