Visa allt om Tellus Rör Svets och Smide Aktiebolag
Visa allt om Tellus Rör Svets och Smide Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 9 010 8 670 22 711 11 615 11 876 18 595 16 249 18 942 16 909 14 992
Övrig omsättning 22 88 163 2 43 1 105 3 984 327
Rörelseresultat (EBIT) 866 545 -968 2 451 251 3 537 1 946 3 306 3 686 1 717
Resultat efter finansnetto 899 522 -967 2 490 278 3 541 1 943 3 303 3 672 1 696
Årets resultat 1 166 1 008 40 1 578 438 2 294 1 144 1 865 1 896 872
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 369 2 499 2 629 2 759 2 891 3 041 3 193 3 415 3 579 4 661
Omsättningstillgångar 5 669 6 753 6 011 10 682 8 925 10 078 9 345 9 107 9 528 5 299
Tillgångar 8 039 9 252 8 640 13 441 11 816 13 119 12 538 12 523 13 107 9 961
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 782 3 616 2 609 4 569 4 341 5 455 4 561 4 817 5 252 4 156
Obeskattade reserver 2 165 2 782 3 581 4 636 4 265 4 620 4 238 3 926 3 197 2 223
Avsättningar (tkr) 668 668 668 716 716 671 651 651 701 701
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150
Kortfristiga skulder 1 424 2 186 1 783 3 520 2 494 2 373 3 088 3 129 3 957 2 731
Skulder och eget kapital 8 039 9 252 8 640 13 441 11 816 13 119 12 538 12 523 13 107 9 961
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - - 0 876 853 1 074 1 036
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 2 332 3 271 4 392 4 260 4 420 3 531 3 476 2 556 2 172
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 890 1 180 1 544 1 423 1 402 1 502 1 465 1 286 1 227
Utdelning till aktieägare 1 880 1 000 0 2 000 0 1 552 1 400 1 400 2 300 800
Omsättning 9 032 8 758 22 874 11 617 11 919 18 596 16 354 18 945 17 893 15 319
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 7 6 8 11 11 11 11 11 10 10
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 287 1 445 2 839 1 056 1 080 1 690 1 477 1 722 1 691 1 499
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 616 562 577 556 532 552 557 545 500 442
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 996 675 -838 2 583 384 3 684 2 117 3 500 3 866 1 855
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 3,92% -61,82% 95,53% -2,20% -36,13% 14,44% -14,22% 12,02% 12,79% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 11,20% 6,00% -11,15% 18,56% 2,36% 27,01% 15,53% 26,42% 28,18% 17,42%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 9,99% 6,40% -4,24% 21,48% 2,35% 19,06% 11,98% 17,47% 21,84% 11,57%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 69,47% 54,93% 82,08% -27,52% 66,68% 64,67% 60,01% 62,33% 51,65% 66,46%
Rörelsekapital/omsättning 47,11% 52,68% 18,62% 61,66% 54,15% 41,44% 38,51% 31,56% 32,95% 17,13%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 68,05% 62,54% 62,53% 60,90% 63,34% 67,54% 61,29% 61,57% 57,63% 57,79%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 314,26% 235,04% 260,52% 252,70% 275,62% 341,93% 243,43% 241,36% 194,01% 140,39%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...