Visa allt om Höllviksnäs Kakbod Aktiebolag
Visa allt om Höllviksnäs Kakbod Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 1 801 1 907 1 896 1 880 2 173 2 577 2 800 2 717 2 918 2 894
Övrig omsättning - - - - - - - 1 17 -
Rörelseresultat (EBIT) -451 -704 -734 -522 -357 91 313 230 387 399
Resultat efter finansnetto -451 -703 -725 -490 -198 8 326 491 404 429
Årets resultat -451 -703 -725 -92 1 20 206 282 208 262
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 30 45 63 82 38 726 865 881 1 620 746
Omsättningstillgångar 198 175 888 1 648 2 010 1 461 1 527 1 402 432 1 294
Tillgångar 228 220 952 1 731 2 048 2 188 2 392 2 282 2 051 2 040
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 57 -243 460 1 186 1 277 1 276 1 386 1 307 1 145 1 029
Obeskattade reserver 0 0 0 0 397 597 655 614 515 405
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 172 462 491 545 373 315 351 361 391 606
Skulder och eget kapital 228 220 952 1 731 2 048 2 188 2 392 2 282 2 051 2 040
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - 0 - - 0 62 90 124 259
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 50 50
Löner till övriga anställda - 1 019 1 011 811 1 094 1 178 1 067 1 017 968 913
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 315 319 198 309 305 283 283 284 304
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 130 127 120 92
Omsättning 1 801 1 907 1 896 1 880 2 173 2 577 2 800 2 718 2 935 2 894
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 3 3 3 3 3 3 6 6 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 600 636 632 627 724 859 933 453 486 482
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 498 578 580 516 520 503 486 238 235 250
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -436 -686 -715 -504 -313 137 358 274 427 406
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -5,56% 0,58% 0,85% -13,48% -15,68% -7,96% 3,05% -6,89% 0,83% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -197,81% -319,55% -76,05% -28,31% -9,57% 4,62% 13,63% 21,56% 20,48% 20,98%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -25,04% -36,86% -38,19% -26,06% -9,02% 3,92% 11,64% 18,11% 14,39% 14,79%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 76,90% 70,84% 71,41% 72,07% 72,16% 76,64% 77,36% 74,27% 73,00% 81,13%
Rörelsekapital/omsättning 1,44% -15,05% 20,94% 58,67% 75,33% 44,47% 42,00% 38,31% 1,41% 23,77%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 25,00% -110,45% 48,32% 68,52% 76,64% 78,43% 78,12% 77,10% 73,91% 64,74%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 45,93% 26,84% 164,15% 285,32% 511,80% 432,06% 405,41% 362,60% 89,00% 197,19%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...