Visa allt om Donald Ericsson Fastigheter II AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 3 987 3 543 3 969 4 271 4 100 3 751 3 826 3 659 2 975 3 190
Övrig omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rörelseresultat (EBIT) 492 -1 510 1 709 1 735 487 1 413 2 093 1 810 -1 965 1 611
Resultat efter finansnetto 117 -1 961 1 361 1 382 127 1 044 1 698 1 211 -2 712 617
Årets resultat 801 801 801 801 801 801 799 812 785 883
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 28 730 28 979 29 220 29 488 29 909 30 331 30 753 31 188 31 589 30 497
Omsättningstillgångar 8 835 8 542 7 331 6 879 6 317 5 247 4 320 4 498 6 274 4 160
Tillgångar 37 565 37 521 36 551 36 367 36 226 35 578 35 073 35 686 37 863 34 657
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 13 018 12 217 11 416 10 615 9 814 9 012 8 212 7 413 6 601 4 649
Obeskattade reserver 14 7 0 0 155 155 180 226 228 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 167
Långfristiga skulder 22 930 23 410 23 890 24 370 24 850 25 330 25 810 26 290 26 900 27 380
Kortfristiga skulder 1 603 1 887 1 245 1 381 1 408 1 081 872 1 758 4 134 1 461
Skulder och eget kapital 37 565 37 521 36 551 36 367 36 226 35 578 35 073 35 686 37 863 34 657
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 0 - 0 - - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 0 0 0 - - - - -
Löner till övriga anställda - 0 0 0 0 - 0 - - 0
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 0 0 0 - - - - -
Sociala kostnader - 0 0 0 0 0 0 - - 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 3 987 3 543 3 969 4 271 4 100 3 751 3 826 3 659 2 975 3 190
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 0 - 0 0 - 0 - - 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 766 -1 242 1 976 2 157 909 1 835 2 528 2 253 -1 686 1 890
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 12,53% -10,73% -7,07% 4,17% 9,30% -1,96% 4,56% 22,99% -6,74% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 1,31% -4,02% 4,68% 4,77% 1,34% 3,97% 5,97% 5,07% -5,19% 4,65%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 12,34% -42,62% 43,06% 40,62% 11,88% 37,67% 54,70% 49,49% -66,02% 50,53%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 62,41%
Rörelsekapital/omsättning 181,39% 187,84% 153,34% 128,73% 119,73% 111,06% 90,12% 74,88% 71,93% 84,61%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 34,68% 32,57% 31,23% 29,19% 27,42% 25,67% 23,81% 21,27% 17,90% 13,41%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 551,15% 452,68% 588,84% 498,12% 448,65% 485,38% 495,41% 255,86% 151,77% 284,74%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!