Visa allt om Lundagrossisten Bo Johansson Aktiebolag

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2022-06 2021-06 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06
Nettoomsättning 1 120 091 904 458 809 095 758 536 740 383 691 155 664 929 579 840 543 993 471 813
Övrig omsättning 1 764 882 2 711 65 42 12 652 59 0 0 1
Rörelseresultat (EBIT) 213 349 108 483 105 223 104 401 114 592 113 572 92 877 52 272 39 903 66 378
Resultat efter finansnetto 213 816 108 762 105 951 105 190 115 641 114 336 93 586 53 166 41 342 66 996
Årets resultat 169 814 85 474 83 294 81 933 89 951 89 150 72 858 41 314 56 045 36 816
Balansräkningar (tkr)
2022-06 2021-06 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 418 731 420 942 374 472 301 690 294 126 300 070 279 037 216 233 214 073 225 337
Omsättningstillgångar 841 091 640 091 591 824 566 182 485 033 518 373 407 255 403 399 359 038 316 106
Tillgångar 1 259 823 1 061 033 966 296 867 872 779 159 818 443 686 292 619 632 573 111 541 442
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 116 775 946 960 861 487 778 193 696 260 606 310 607 159 534 301 492 987 436 942
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 700
Avsättningar (tkr) 2 012 2 206 2 322 2 507 2 626 2 745 2 865 0 0 0
Långfristiga skulder 144 89 86 668 2 512 90 468 0 0 1 037 11
Kortfristiga skulder 140 892 111 778 102 401 86 505 77 762 118 921 76 268 85 331 79 086 73 789
Skulder och eget kapital 1 259 823 1 061 033 966 296 867 872 779 159 818 443 686 292 619 632 573 111 541 442
Löner & utdelning (tkr)
2022-06
2021-06
2020-06
2019-06
2018-06
2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
Löner till styrelse & VD 2 739 2 546 2 262 2 170 1 574 1 746 1 998 1 903 1 826 550
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 61 920 59 423 54 546 49 775 47 351 42 560 40 167 35 525 33 438 34 048
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 27 082 24 560 22 496 20 997 19 443 18 102 16 942 13 296 13 188 12 961
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 121 855 905 340 811 806 758 601 740 425 703 807 664 988 579 840 543 993 471 814
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 150 141 130 130 121 115 107 91 91 91
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 7 467 6 415 6 224 5 835 6 119 6 010 6 214 6 372 5 978 5 185
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 621 618 614 570 569 553 560 565 538 534
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 234 306 127 257 122 615 119 558 128 854 127 480 105 191 63 090 51 787 78 731
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 23,84% 11,79% 6,67% 2,45% 7,12% 3,94% 14,67% 6,59% 15,30% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 17,02% 10,30% 11,01% 12,16% 14,88% 14,00% 13,68% 8,62% 7,23% 12,55%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 19,14% 12,08% 13,15% 13,91% 15,65% 16,58% 14,12% 9,21% 7,61% 14,40%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 32,68% 27,78% 29,21% 29,97% 31,03% 29,92% 28,58% 23,92% 22,60% 32,44%
Rörelsekapital/omsättning 62,51% 58,41% 60,49% 63,24% 55,01% 57,79% 49,78% 54,85% 51,46% 51,36%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 88,65% 89,25% 89,15% 89,67% 89,36% 74,08% 88,47% 86,23% 86,02% 84,88%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 292,06% 262,06% 289,07% 306,98% 249,01% 212,19% 239,43% 218,75% 185,57% 155,40%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!