Visa allt om Hamburgerholm Holding AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2022-04 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04
Nettoomsättning 10 260 6 493 10 699 7 604 6 303 7 860 6 192 6 118 5 370 4 388
Övrig omsättning 1 143 91 0 0 395 0 0 300 0 0
Rörelseresultat (EBIT) 1 968 297 2 182 814 789 705 1 109 709 -276 -516
Resultat efter finansnetto 1 963 297 2 175 806 778 690 1 058 643 -360 -599
Årets resultat 880 596 1 306 831 251 423 558 501 -360 -174
Balansräkningar (tkr)
2022-04 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 727 289 339 358 788 912 561 518 37 522
Omsättningstillgångar 6 292 4 921 5 073 3 313 2 598 1 667 1 876 1 633 1 302 1 327
Tillgångar 8 019 5 211 5 411 3 671 3 387 2 579 2 438 2 151 1 338 1 849
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 368 2 788 2 692 1 886 1 254 1 203 780 222 -279 81
Obeskattade reserver 1 698 847 1 316 806 1 069 618 475 140 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 163 421 201 539
Kortfristiga skulder 2 953 1 576 1 404 979 1 064 757 1 020 1 368 1 417 1 228
Skulder och eget kapital 8 019 5 211 5 411 3 671 3 387 2 579 2 438 2 151 1 338 1 849
Löner & utdelning (tkr)
2022-04
2021-04
2020-04
2019-04
2018-04
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
Löner till styrelse & VD - - - - - - - 0 0 210
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - - 875 989 1 240 771
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - - 421 458 551 463
Utdelning till aktieägare 0 300 0 500 200 200 0 0 0 0
Omsättning 11 403 6 584 10 699 7 604 6 698 7 860 6 192 6 418 5 370 4 388
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 565 1 623 2 675 1 901 1 576 1 965 1 548 1 530 1 074 1 097
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 271 287 298 330 299 319 325 363 358 364
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 2 126 356 2 243 870 862 779 1 166 727 -264 -388
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 58,02% -39,31% 40,70% 20,64% -19,81% 26,94% 1,21% 13,93% 22,38% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 24,54% 5,70% 40,33% 22,17% 23,29% 27,34% 45,53% 32,96% -20,63% -27,91%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 19,18% 4,57% 20,39% 10,70% 12,52% 8,97% 17,93% 11,59% -5,14% -11,76%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 64,60% 74,03% 66,09% 78,97% 75,50% 69,03% 78,76% 75,68% 78,85% 70,78%
Rörelsekapital/omsättning 32,54% 51,52% 34,29% 30,69% 24,34% 11,58% 13,82% 4,33% -2,14% 2,26%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 58,52% 66,18% 68,72% 68,50% 61,64% 65,34% 47,19% 15,40% -20,85% 4,38%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 196,72% 284,52% 332,98% 299,80% 209,30% 176,62% 158,63% 105,70% 80,59% 89,41%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!