Visa allt om Pacwire Aktiebolag

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 137 030 119 198 132 947 115 777 94 676 85 832 85 295 81 403 87 221 136 419
Övrig omsättning 1 919 269 348 880 0 0 0 0 0 0
Rörelseresultat (EBIT) 7 133 -4 051 117 -556 -5 952 409 1 341 4 007 -4 696 -5 709
Resultat efter finansnetto 5 551 -5 734 -1 445 -1 831 -6 957 -649 345 2 808 -6 003 -6 641
Årets resultat 5 551 16 55 -331 -6 957 -649 324 2 808 -4 850 -1 532
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 10 792 11 626 11 283 9 878 9 970 10 378 11 269 11 726 14 219 15 962
Omsättningstillgångar 90 396 64 044 74 423 75 273 58 929 60 280 59 472 70 898 50 053 56 253
Tillgångar 101 188 75 670 85 706 85 151 68 899 70 658 70 741 82 624 64 272 72 215
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 9 385 3 834 3 818 3 763 4 094 11 051 11 700 11 376 8 568 13 418
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 153
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 226 1 131 1 907 2 800 3 745 4 868 9 303 9 303 7 277
Kortfristiga skulder 91 803 71 610 80 757 79 481 62 005 55 862 54 173 61 945 46 401 50 367
Skulder och eget kapital 101 188 75 670 85 706 85 151 68 899 70 658 70 741 82 624 64 272 72 215
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD 1 120 1 256 1 253 1 205 731 725 724 711 731 729
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 0 - - - - -
Löner till övriga anställda 12 347 12 923 12 451 11 970 10 636 10 446 9 741 10 054 11 128 14 185
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - - - -
Sociala kostnader 6 440 6 256 6 747 6 460 4 585 4 789 4 468 4 009 4 795 5 684
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 138 949 119 467 133 295 116 657 94 676 85 832 85 295 81 403 87 221 136 419
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 29 29 29 29 28 28 28 28 32 42
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 4 725 4 110 4 584 3 992 3 381 3 065 3 046 2 907 2 726 3 248
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 730 712 699 686 594 575 540 531 526 499
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 8 733 -2 486 1 455 666 -4 779 1 643 2 706 5 566 -3 461 -3 914
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 14,96% -10,34% 14,83% 22,29% 10,30% 0,63% 4,78% -6,67% -36,06% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 7,05% -5,35% 0,14% -0,65% -8,64% 0,58% 2,17% 5,05% -7,30% -7,90%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 5,21% -3,40% 0,09% -0,48% -6,29% 0,48% 1,80% 5,13% -5,38% -4,18%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 32,79% 35,46% 32,51% 29,59% 36,74% 40,35% 45,18% 35,34% 39,77% 30,03%
Rörelsekapital/omsättning -1,03% -6,35% -4,76% -3,63% -3,25% 5,15% 6,21% 11,00% 4,19% 4,31%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 9,27% 5,07% 4,45% 4,42% 5,94% 15,64% 16,54% 13,77% 13,33% 19,76%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 37,31% 35,41% 34,82% 34,45% 32,62% 33,29% 28,62% 39,61% 30,68% 35,91%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!