Visa allt om Linnés i Kristinehamn Aktiebolag

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 41 878 38 028 33 259 33 820 36 491 46 728 32 545 31 863 31 185 27 473
Övrig omsättning 273 314 198 90 196 305 404 350 438 68
Rörelseresultat (EBIT) 1 423 1 114 175 567 769 1 534 2 081 797 328 1 285
Resultat efter finansnetto 1 011 657 -243 124 273 1 162 1 672 345 -146 737
Årets resultat 196 195 73 75 196 188 194 410 181 252
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 15 841 17 439 16 888 17 548 19 683 19 312 15 855 14 006 11 823 11 861
Omsättningstillgångar 5 195 3 372 4 208 7 010 6 411 8 965 4 687 5 696 8 882 5 683
Tillgångar 21 036 20 810 21 096 24 558 26 094 28 277 20 542 19 702 20 705 17 544
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 373 1 178 982 909 834 798 770 976 716 784
Obeskattade reserver 4 835 4 085 3 685 4 160 4 160 4 160 3 260 1 860 1 860 1 860
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2 663 3 511 3 286 4 969 6 693 7 950 5 860 4 776 3 695 4 266
Kortfristiga skulder 12 165 12 037 13 144 14 521 14 407 15 369 10 652 12 090 14 435 10 634
Skulder och eget kapital 21 036 20 810 21 096 24 558 26 094 28 277 20 542 19 702 20 705 17 544
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - - 0 1 463 1 302
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - - 6 982 6 424 4 362 4 200
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - - 2 602 2 244 2 306 2 039
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 160 160 160 400 0 250
Omsättning 42 151 38 342 33 457 33 910 36 687 47 033 32 949 32 213 31 623 27 541
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 18 18 18 18 22 18 18 17 19 19
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 327 2 113 1 848 1 879 1 659 2 596 1 808 1 874 1 641 1 446
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 549 553 588 575 465 551 565 517 428 400
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 3 826 3 350 2 415 2 789 2 858 3 140 3 596 2 223 1 589 2 472
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 10,12% 14,34% -1,66% -7,32% -21,91% 43,58% 2,14% 2,17% 13,51% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 6,76% 5,35% 0,83% 2,31% 2,95% 5,42% 10,14% 4,05% 1,58% 7,32%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 3,40% 2,93% 0,53% 1,68% 2,11% 3,28% 6,40% 2,50% 1,05% 4,68%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 42,05% 44,58% 52,83% 50,19% 46,06% 35,68% 51,26% 44,76% 40,20% 48,50%
Rörelsekapital/omsättning -16,64% -22,79% -26,87% -22,21% -21,91% -13,70% -18,33% -20,07% -17,81% -18,02%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 24,45% 20,97% 18,28% 16,91% 15,63% 14,30% 16,13% 12,32% 10,47% 12,28%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 41,73% 26,53% 30,76% 47,19% 41,89% 56,89% 40,48% 44,83% 60,01% 51,40%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!