Visa allt om Ronny Olssons Bygg Aktiebolag
Visa allt om Ronny Olssons Bygg Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 3 247 4 106 2 989 2 141 2 600 2 747 2 311 2 080 2 322 2 426
Övrig omsättning 110 - - - 70 - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 28 533 236 -39 476 -21 77 18 88 125
Resultat efter finansnetto 25 531 235 -43 472 -23 74 15 90 121
Årets resultat 19 444 154 1 209 -23 54 11 65 87
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 409 247 281 347 389 73 92 117 133 149
Omsättningstillgångar 821 1 339 859 544 689 645 463 447 549 395
Tillgångar 1 230 1 586 1 140 890 1 078 718 554 564 682 544
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 143 674 330 276 375 167 240 236 325 360
Obeskattade reserver 153 153 191 154 198 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 490 130 141 157 167 98 136 174 64 40
Kortfristiga skulder 445 630 478 304 338 453 178 154 293 144
Skulder och eget kapital 1 230 1 586 1 140 890 1 078 718 554 564 682 544
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 0 384 378 368 362
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 0
Löner till övriga anställda - 1 174 1 051 1 015 1 135 1 018 360 368 354 421
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 0
Sociala kostnader - 363 316 293 309 265 204 193 203 219
Utdelning till aktieägare 0 550 100 100 100 0 50 50 100 100
Omsättning 3 357 4 106 2 989 2 141 2 670 2 747 2 311 2 080 2 322 2 426
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 812 1 027 747 535 650 687 578 520 581 607
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 375 392 336 276 305 270 247 244 236 262
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 117 616 318 45 521 -2 103 42 108 157
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -20,92% 37,37% 39,61% -17,65% -5,35% 18,87% 11,11% -10,42% -4,29% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 2,28% 33,61% 20,79% -4,38% 44,16% -2,79% 13,90% 3,55% 14,08% 23,53%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 0,86% 12,98% 7,93% -1,82% 18,31% -0,73% 3,33% 0,96% 4,13% 5,28%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 51,25% 58,45% 64,84% 62,59% 71,92% 47,22% 54,78% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 11,58% 17,27% 12,75% 11,21% 13,50% 6,99% 12,33% 14,09% 11,02% 10,35%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 21,33% 50,02% 42,02% 44,51% 48,32% 23,26% 43,32% 41,84% 47,65% 66,18%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 181,35% 209,68% 177,20% 174,34% 199,70% 139,74% 255,06% 283,12% 182,59% 261,81%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...