Visa allt om Proton Finishing Forsheda AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 101 179 78 444 85 613 102 170 95 608 75 538 70 350 63 804 66 787 62 909
Övrig omsättning 1 048 1 473 0 89 2 14 22 760 26 0
Rörelseresultat (EBIT) 17 178 14 544 6 273 8 498 9 031 6 022 4 095 -169 3 415 1 460
Resultat efter finansnetto 17 146 14 442 6 151 8 380 8 896 5 828 3 745 -734 2 703 545
Årets resultat 4 8 128 -15 26 100 6 986 2 917 12 2 304 84
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 24 215 22 228 23 714 26 424 25 659 22 963 25 189 27 057 28 452 32 685
Omsättningstillgångar 20 310 20 752 15 907 18 674 20 892 16 649 14 541 12 624 15 475 11 260
Tillgångar 44 525 42 980 39 621 45 098 46 551 39 612 39 730 39 681 43 927 43 945
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 12 620 12 616 6 488 6 503 9 477 16 377 12 391 9 474 9 462 9 576
Obeskattade reserver 15 935 15 204 11 116 10 344 9 795 2 720 2 720 2 720 2 826 3 090
Avsättningar (tkr) 656 656 656 455 455 455 455 455 270 270
Långfristiga skulder 0 0 500 2 300 3 650 5 450 6 800 8 895 10 400 9 859
Kortfristiga skulder 15 314 14 504 20 861 25 496 23 174 14 610 17 364 18 137 20 969 21 150
Skulder och eget kapital 44 525 42 980 39 621 45 098 46 551 39 612 39 730 39 681 43 927 43 945
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD 0 - - - 0 0 0 - - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 15 016 13 490 16 348 17 894 13 933 12 821 12 171 11 895 11 999 12 138
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 6 125 4 728 6 576 7 206 5 326 5 017 4 972 4 788 4 459 4 635
Utdelning till aktieägare 11 000 0 2 000 0 3 000 7 000 3 000 0 0 0
Omsättning 102 227 79 917 85 613 102 259 95 610 75 552 70 372 64 564 66 813 62 909
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 34 29 41 42 34 31 28 29 29 33
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 976 2 705 2 088 2 433 2 812 2 437 2 513 2 200 2 303 1 906
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 622 628 559 598 566 575 612 575 568 508
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 21 056 14 544 6 273 12 613 13 011 10 102 8 229 4 144 8 226 6 230
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 28,98% -8,37% -16,21% 6,86% 26,57% 7,37% 10,26% -4,47% 6,16% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 38,62% 33,85% 15,86% 18,93% 19,52% 15,24% 10,34% -0,39% 7,80% 3,35%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 16,99% 18,55% 7,34% 8,36% 9,50% 7,99% 5,84% -0,24% 5,13% 2,34%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 22,91% 22,44% 15,18% 14,34% 14,95% 16,08% 14,16% 6,71% 12,84% 10,50%
Rörelsekapital/omsättning 4,94% 7,96% -5,79% -6,68% -2,39% 2,70% -4,01% -8,64% -8,23% -15,72%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 56,26% 56,95% 38,26% 32,31% 36,77% 46,70% 36,53% 29,22% 26,56% 26,97%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 116,26% 128,23% 66,60% 65,27% 78,89% 99,86% 74,15% 62,08% 66,49% 46,51%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!